Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Vindkraft  Vindparken  Byggetrinn  Pressemeldinger  Adressa  Intervju  Direktoratet  Meniger  Hydrogen  Bilder fra parken 
Vindtabell  Se kart  Generatoren  Kongeprogram  spec. 2MW gen. 

Kran Smøla vindpark under bygging 2002

Første byggetrinn av Smøla vindpark startet høsten 2001. I løpet av sommeren 2002 er alle de 20 vindmøllene i dette byggetrinnet montert og klare til den offisielle åpningen 5. september klokken 16:15 hvor blant annet kong Harald V vil være til stede.

Smøla vindpark er planlagt i 2 byggetrinn. Byggetrinn 2 er foreløpig ikke finansiert. Det er derfor ikke bestemt om eller når arbeidet med trinn 2 kommer i gang. Smøla vindpark er allerede med byggetrinn 1 blant de største vindparkene i Europa. De 20 møllene har til sammen en installert effekt på 40 MW. Det tilsvarer det årlige forbruket til ca 6000 husstander. Med byggetrinn 2 vil vindparken ha en installert effekt på 150 MW. Bare Spania har en vindpark med høyere installert effekt. Det skyldes at flere mindre vindparker er slått sammen, og dermed ikke helt sammenlignbart. Danmark ferdigstiller en vindpark på 160 MW i Nordsjøen høsten 2002.

Når vi måler størrelse på vindparker bruker vi installert effekt. Vindmøller varierer i størrelse og effekt. På Smøla har Statkraft satset på en helt ny type multimegawatt møller med en effekt på 2 MW - dobbelt så høy som forrige generasjons møller.

Smøla vindpark
Februar 2002:  Nær 50 personer er nå i full sving med arbeidet i vindparken. Arbeidet med fundament, veier, transformatorstasjon og reising av master går helt etter planen. Mange lokale firma er på plass i mølleparken. Smøla trelastlager har 10 mann i arbeid med forskaling av fundamentene. Betongen kommer fra Kristiansund. Diverse firma innen maskinentreprise og transport er engasjert. Mellom 15-20 personer har arbeid for tiden. Statnett har 8-10 mann i gang med reising av stolper.

Veier:  Totalt skal det være 7,6 km vei i området der vindmøllene skal stå. Til veier går det med 50000 kubikkmeter steinmasse, og flytting av store jordmasser. Parallelt med veien graves kabelgrøfter. I området skal kalbelen gå i jorda. I tillegg opparbeides oppstillingsplasser for vindmøllene der montering skal skje. Hver oppstillingsplass er ca 800 kvm. Veiene blir stengt for all trafikk med bom når vindparken er ferdig, men det blir mulig å gå inn i området.
Arbeidet med adkomstvei til Smøla vindpark er det AS Anlegg, Trondheim som utfører. Lokale aktører er også engasjert, ettersom Moe Maskin og Halfdan Solheim transporterer steinmasse til veien.

Fundamentene:  Rotalt går det med ca 80 kubikkmeter betong til hvert fundament. Smøla Trelastlager bygger forskaling og står for arbeidet med armering og innstøping av bolter. Det går med ca 15 tonn armeringsjern i hvert fundament. Fundamentene er forankret med fjellstag med stor diameter og bores 13 meter ned i fjellgrunnen. Selve møllen skrues fast med 140 svære bolter til fundamentet.
Fundament
Det kreves solid forankring for å holde de 75 meter høye vindmøllene på plass. Generatorhuset alene veier 85 tonn. Vingearealet blir på nesten 4000 kvm (dimaenter 70 meter).

Trafostasjon:  Bygningen skal oppføres i tre og betong og ha en grunnflate på ca 500 kvm. Den får torvtak for å smelte inn i naturmgivelsene. Innendørs blir det lager, oppholdsrom, kontor, garderober, transformatorhall, rom for elektriske installasjoner, verksted og andre tekniske rom.

Kraftlinjer:  Statnett Entreprenør har fått i oppdrag å bygge ny 132 kV ledning på Smøla. Oppdraget omfatter leveranse av materiell og bygging av en 11,5 km luftledning på tremaster og 1,5 km jordkabel til den nye Smøla vindpark som Statkraft bygger.
Statkraft har utarbeidet en omfattende miljøplan for vindparken, og byggearbeidene og transport skal gjennomføres med så små skader i terrenget som mulig.
Kontrakten ble underskrevet 1. november, og idriftsettelsesdato er 1. mai 2002. De første leveranser av materiell er ventet i desember, og montasjearbeidene starter i begynnelsen av januar 2002. Kontraktsummen er på ca 9 millioner kroner.
Det reises stolper fra Røkmyran til Trettviak. Jordkabelen skal gå i området over Fuglevågvassdraget.

Framdridft:  Monteringen av vindmøllene begynner i juli 2002. Da skal alt anleggsarbeid være ferdig. Vindmøllene kommer med båt til Vikan og skal fraktes etter veien om Hopen og inn i området. Veien må utbedres på noen områder for å få vindmøllene fram. Noen få svinger må rettes opp og skjæringer utbedres.


Topp

72 vindmøller på Smøla
(21.12.2001)
Nordens største vindkraftverk bygges på Smøla på Nordmøre. Kraftverket vil fullt ferdig ha 72 vindmøller med årlig produksjonskapasitet på 430 GWh. Det dekker e-forsyningen til ca. 16 000 eneboliger. Grunnarbeidene på første byggetrinn startet i høst med AS Anlegg som hovedentreprenør.

Vindmøller

72 vindmøller. Vindkraftverket på Smøla får 72 vindmøller med en årlig produksjon på 430 GWh.
Byggherren Statskraft SF har siden 1997 gjennomført en omfattende kartlegging av vindressursene i store deler av landet og Smøla er ett av stedene egnet for vindkraftverk. Og i september ga Olje- og energidepartementet konsesjon på bygging av verket.

20 vindmøller.
Totalinvesteringen på første byggetrinn med 20 vindmøller er ca. 320 mill. kroner. Høsten 2003 påbegynnes annet byggetrinn som omfatter de siste 52 vindturbinene.
AS Anlegg, Trondheim begynte med anleggsarbeidene 1. oktober og i slutten av mai neste år skal grunnarbeidene var ferdig. Trondheims-entreprenøren skal bygge 7,6 km veier, graving og legging av 22 500 meter med jordkabler, samt betongfundamentene til de 20 møllene som hver med ?propellen? rett til værs, rager ca. 110 meter over bakken.
Prosjektleder Rolf Sterten, AS Anlegg, opplyser at arbeidene går etter planen, og i løpet av to måneder har mannskapet utført 2,7 km vei/fjellarbeid. I øyeblikket er ca. 30 mann i arbeid på vindmølleparken, men skal vi bli ferdig i rett tid, må arbeidstyrken økes til ca. 45 mann på grunn av redusert byggeperiode, opplyser Sterten.

Flere firmaer
AS Anlegg utfører størsteparten av grunnarbeidene i egenregi, men har i tillegg leid inn mannskap og maskiner fra bl.a. Betten Maskinstasjon a/s, Moe Maskin og Transport, Halfdan Soleim as, Engvik Maskinstasjon as, Kvåle Maskin as og Orkla Graveservise as. Til kabelarbeidene er Istad Entreprenør AS engasjert, og Fundamentering AS er samarbeidspartner på betongarbeidene; firmaet skal bore 2 000 m fjellforankringer, levere og spenne opp stagene. Smøla Trelastlager skal utføre det meste av selve betongarbeidene. Til hvert vindmøllefundament går det med ca. 14 tonn armering og 80 m3 betong.

Solide fundamenter
(04.04.2002)
Spesialtransporten av den første transformatoren til Smøla vindpark gikk knirkefritt. Men like store transporter blir det når møllene skal på plass i juli.
En trailer på hele 34 meter og med 14 akslinger måtte til for å frakte den 75 tonn tunge transformatoren til Smøla vindpark. Hele transporten kom opp i en totalvekt på 128 tonn. Egen ferge var nødvendig for å frakte trafoen fra Kristiansund til Smøla natt til onsdag, og alt gikk knirkefritt.
I juli og august vil vi få mange tunge transporter mellom Vikan kai og vindparken. Møllene skal monteres, og det blir faktisk behov for lengre transport enn da transformatoren ble fraktet. Vingene på møllene strekker seg til 37 meter, og det betyr at vi må bruke en transport helt opp til 40 meter for å få dem fram.
Transport av møllene blir også bredere. Derfor arbeides det med å tilpasse riksveien. Enkelte steder må blant annet rekkverket bort for at bilen skal kunne passere.

Følger planen
Utbyggingen av Smøla vindpark har fulgt planen. Nå blir det en hektisk innspurt til møllene skal monteres.

Snøfallet på senvinteren førte til noen små forsinkelser, men det ser ut til at vi skal ha alt klart til møllene skal monteres fra 1. juli.
Sju kilometer vei er opparbeidet på kort tid, og i dag arbeider 80 personer med vindparken. Når møllene skal monteres, vil 50 personer være engasjer bare med den delen.
På anleggsområdet er arbeidet med møllefundament nummer 15 i full gang, og dette er heller ikke småsaker. 200 tonn betong og 14 tonn med stål og jern må til for å få et skikkelig fundament for de store vindmøllene. Første byggetrinn inneholder 20 møller, og det er Smøla Trelastlager som har oppdraget å støpe fundamentene.
Montering av trafoanlegget er også godt i gang. Etter at transformatoren ankom onsdag, er alt klart til å starte på det elektriske arbeidet. Selve bygget er på 500 kvadratmeter, og vil inneholde trafodel, bryterdel, servicerom og kontor.

Gigantiske løft
Det mest kritiske i blir når møllene skal opp. Været må være bra. Sterk vind er det verste vi kan få, men normalt skal vi ikke bli utsatt for det i juli, sier Iversen.

Bonus Energi skal montere møllene. Da blir det gigantiske løft som skal gjennomføres.
Generatorhuset på 85 tonn skal løftes 70 meter til værs.
Vindmøllene skal settes i drift etter hvert som de kommer opp. Etter planen skal arbeidet med montering og testing av møllene ta tre til fire måneder.
Hver mølle vil ha en høyde på 108 meter. Diameteren på rotorene er 76 meter, og hver mølle vil ha en produksjon på 6 GWh, noe som tilsvarer forbruket til omtrent 300 husstander.

I drift høsten 2002.
I henhold til planen skal alle de 20 vindmøllene være i regulær drift i løpet av høsten.
Arbeidet med grøfter, kabler og overføringslinje er også kommet godt i gang. Mellom Rangnes og vindparken er alle master reist, og arbeidet med strekking av linjer er nå i gang.

Trinn to i utbyggingen av Smøla vindpark kan først settes i gang et år etter at de første møllene er satt i drift, dvs 2003. Denne utbyggingen inneholder 52 møller, og vil legge beslag på 14 kvadratkilometer.
Når begge byggetrinn er ferdig, vil alle vindmøllene ha en produksjon på 450 GWh.

Fiberkabel fra Rognan.
Når anlegget på Smøla er i drift i 2005, vil det ha en årsproduksjon som dekker om lag 22500 husstander.
Nexans sto for levering og installasjon også til byggetrinn I av prosjektet som ble ferdigstilt i 2002. Turn-key kontrakten som nå er inngått omfatter fem km sjøkabel med integrert fiber.
Nexans arbeider i øyeblikket (2004) med å kartlegge havbunnen der kabelen skal ligge. Dette arbeidet vil være ferdig tidlig i januar.

Deretter skal detaljdokumentasjon gjøres ferdig og godkjennes av Statkraft.
Produksjonen av fiberelementene i høyspentinstallasjonen skal skje ved fabrikken på Rognan og sjøkabel i Halden.
Kablene overleveres i løpet av høsten 2004.
Norge har er svært godt potensial for utbygging av vindkraft, sammenlignet med andre land i Europa, og målet fra politisk hold er 3 TWh i 2010.

68 vindmøller.
På kontinentet er det flere offshore vindparker etablert, eller under konstruksjon.
Både vind- og miljømessige forhold tilsier at det i utgangspunktet er bedre å legge en vindpark på sjøen enn på land. Men det er et problem i Norge at farvann ikke er tilstrekkelig grunt for utbygging. Havdyp større enn 15 meter blir for dypt for dagens teknologi og strømpriser. Byggetrinn II på Smøla har en kostnadsramme på nærmere en milliard kroner. Når vindparken står ferdig med sine 68 vindmøller er den med en samlet effekt på ca. 150 MW (årsproduksjon 450GWh) en av de største i Europa.
450 GWh, vindmølleparken, Smøla


Topp