2 MWClose 2 MW møllen er den nest største møllen i Bonus sitt produktprogram. (2002).

Generelt design
Alle vindmøller fra Bonus er designet i overensstemmelse med det "Det Danske Konsept". Det betyr at møllen har en trebladet stallreguleret rotor, en asynkron generator koblet direkte til el-nettet, og to uavhengige sikkerhetssystemer

Hovedkomponentene, som f.eks. nav, hovedaksel, gear,  generator m.v., er av særlig kraftige dimensioner. Hovedakslen er lang, og fastgørelsespunktene er plaseret symmetrisk om tårnets akse, noe som gir den mest fordelagtige overføing av de aerodynamiske belastninger. Den mekaniske bremsen har to trinn, et med standard bremsemoment i alle normale stoppsituasjoner og et øket moment i eventuelle nødsituasjoner.

Alle detaljer er designet efter den beste  standard. Det er monteret bolteforlengere på dynamisk belastede samlinger, vibrasjonsfaste kabelklemmer brukes i det elektriske system, og alle montasjeflater for maskinelementer er bearbeidet.

Rotor
2 MW møllens rotor er en trebladet selvbærende konstruksjon, plassert på tårnets vindside. Effektbegrensningen er ved aktiv stall-regulering. Denne reguleringsform er enkel, driftssikker og effektiv, og gir de lavest mulige belastninger på konstruksjonen.

Vinger
Vingene er fremstilt i glassfiber og har et aerodynamisk design, som er baseret på dels den nyeste forskning på aerodynamik til fly, dels på erfaringene fra vindmølledrift på tidligere møller.

Vingene er grundig prøvd under både statiske og dynamiske belastninger.
Vingene er monteret på pitchleier, og den enkelte vinge kan drejes 80° i forhold til driftsstillingen. Dermed kommer vingen til å fungere som en luftbrems, som kan stoppe møllen. Hver vinge har sin egen uavhengige "fail safe" pitchmekanisme, som er i stand til å dreie vingen i enhver driftssituasjon.

De dreibare vingene gir mulighet for trinnløs justering av maksimaleffekten i sterk vind, som kombinerer de beste egenskaper fra pitch- og stallregulering. Hvis møllen stopper ved overskridelse av den maksimale vindgrense for drift (25 m/s), kantstilles vingene, hvorved belastningene under stilstand i storm blir minst mulige.

Rotornav
Rotornavet er fremstillet av støbejern med høj styrke. Navet er fastgjort til hovedakslen med en flangeforbindelse. Det er stort nok til å give gode arbejdsforhold for to montører, når det skal utføres service på boltesamlinger og pitchsystem.

Hovedaksel og leie
Hovedakslen er fremstilt av legert konstruksjonsstål. Den er gjennemboret for aktivering av pitchsystemet.

Hovedleiet opptar rotorens aksialkraft og belastningene fra egenvekt og bøyningsmomenter. Det er et sfærisk rulleleie, monteret i et spesialfremstilt støbt leiehus. Leiet er fettsmurt og beskyttes med labyrint-tettinger, som ikke krever noen form for vedlikehold.

Gear
Gearet er et spesialbygget tretrinns industrigear. Det første trinn til høyt moment er et skråtskåret planettrinn, som gir stor styrke i en kompakt konstruksjon. De to neste trinn er med skrått-skårne tannhjul, som gir det lavest mulige støynivå. Gearet er trykksmurt og kjølt med en separat kjøler. Gearet er dessuten utstyrt med både inline og offline gearolje filtreringssystemer.

Gearet er montert på hovedakslen med et krympeelement, og det er opphengt på bunnrammen med svingningsdæmpende gummibøsninger, som bidrager til å redusere utbredelsen av strukturstøj.

Gearet er forsynt med temperaturovervågning i oljesumpen og på den hurtigtgående aksels lejer, så møllen kan standses, før eventuelle smøringsproblemer kan skade gearet.

Kobling
Koblingen mellom gearet og generatoren er en universalkobling med to fleksible elementer. Koblingen har gode svingningsdempende egenskaper og kan tåle moderate skjevheter.

Generator
Generatoren er en asynkron generator med eksternt kjølearrangement monteret under selve generatoren. Rotorkonstruksjonen og statorviklingen er spesielt designet til høy effektivitet ved de middelhøye effekter, som er særlig hyppige ved vindmøller. Generatoren er beskyttet med termoelementer og analog temperaturmåling.

Ved lave vindhastigheter benyttes en liten 6-polet generatorvikling til produksjon ved 2/3 av normal rotor hastighet. Ved høyere vindhastigheter skifter generatoren til den 4-polede hovedgenerator med normal hastighet.

Generatoren er utstyret med et separat termostatstyret ventilasjonsarrangement. Ved å sikre en meget effektiv overfladekjøling opnår generatoren driftstemperaturer, som er et godt stykke under standard for isolasjonsklassen. Dermed oppnås de beste betingelser for en lang levetid av generatorviklingen.

Mekanisk brems
Den mekaniske bremse er monteret på gearets hurtigtgående aksel. Den er fail-safe og har tre fjederpåvirkede hydrauliske kalipre. Bremsesystemet har to nivåer, et for normal nedbremsing og det andre for hard nedbremsing i tilfelle av at luftbremsene ikke fungerer.

Bunnramme
Møllens bunnramme er en massiv stålplate uten sveisninger. Oversiden har bearbeide flater for hovedleiehus og gearopphæng, og undersiden har tilsvarende flater for krøjesystemet.

Krøjesystem
Krøjelejet er en utvendig fortannet tannkrans med et friksjonsleie. Krøjebevegelsen foregår med seks elektriske planetgearmotorer. Krøjebremsen består av både en passiv og en aktiv bremse. Den passive bremsen er baseret på krøjelejets friksjon. Den aktive bremsen består av en elektrisk bremsemotor monteret på seks av de åtte krøjegear.

Styring
Møllens styring er anbrakt i bunnen av tårnet. Det er en industriell mikroprocessor, komplett med sterkstrømsdel, maksimalavbryder, og en håndterminal, som brukes ved utlesning av status og inntastning av kommandoer. Håndterminalen kan tas ut av styringens frontpanel og medtas til møllens topp, hvor alle kommandoer kan utføres f.eks. til bruk ved service.

Fjernovervåkning kan lett installeres, og kommunikasjonen skjer ved hjelp av et modem. Avansert software til overvåking med en PC.

Tårn
Vindmøllen leveres på et konisk rørtårn utført i stålplater. Den har innvendig oppstigning med direkte adgang til krøjesystem og mølletopp. Tårnet har elektrisk lys, og er utstyret med fallsikring.

Drift og sikkerhetssystemer
Vindmøllen kjører i automatisk drift under alle vindforhold.

Når vindhastigheten stiger fra vindstille, vil møllen selv starte opp ved en middelvind på 5-6 m/s. Rotoren aksellererer til synkront omløpstall, og generatoren kobles til nettet ved hjelp av en bløt innkopling med thyristorer. Etter et øyeblikk på nettet vil thyristorene bli forbikoblet av hovedkontaktoren for å redusere effekttapet fra innkoblingskredsløpet. Den lille generatoren forblir koblet på nettet, inntil vindhastigheten når opp på ca. 7 m/s. Ved høyere vindhastigheter kobler generatoren over på hovedviklingen. Møllens effekt stiger noenlunde lineært med vindhastigheten opp til 14-15 m/s. Her begrenses effekten ved aktiv regulering.

Hvis middelvindhastigheten overstiger maksimalgrensen for drift, vil møllen bremse ned. Når vindhastigheten igjen kommer under genstartsgrensen, vil sikkerhetssystemet automatisk bli nullstilt, og møllen starter opp igjen. I tilfelle av feil nedbremses møllen ved samtidig aktivering av luftbremsene og den mekaniske bremsen. Det normale moment fra den mekaniske bremsen er innstilt til en bløt nedbremsning uten nevneverdige lastspisser. Bremsemomentet i en nødsituasjon ligger vesentligt høyere enn det normale dreiningsmoment og er tilstrekkeligt til å stoppe rotoren selv i tilfelle av, at luftbremsene ikke skulle virke. Begge sikkerhetssystemer er av fail-safe design. De utløses av styringens automatiske overvåkningssystem og deretter har hvert sikkerhetssystem sin egen sentrifugalutløser, som er uavhængig av styringen.