Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Vindkraft  Vindparken  Byggetrinn  Pressemeldinger  Intervju  Direktoratet  Meniger  Hydrogen  Bilder fra parken 
Vindtabell  Se kart  Generatoren  Kongeprogram  spec. 2MW gen. 

Pressemelding nr. 101/01
Ja til utbygging av vindkraft på Smøla
Olje- og energidepartementet har i dag avgjort at Statkraft SF får konsesjon til bygging og drift av eit vindkraftverk på i alt 72 vindturbinar på Smøla i Møre og Romsdal.
-Denne utbygginga er svært viktig for Regjeringa si satsing på auka bruk av nye fornybare energikjelder i Noreg. Avgjerda vil gje eit godt bidrag for at me skal nå målsetjinga om ein produksjon på 3 TWh vindkraft innan 2010. Utbygginga er eit godt miljøprosjekt, samstundes som det vil bidra til å redusera underskotet på kraftbalansen, seier olje- og energiminister Olav Akselsen.
-Avgjerda vil i tillegg få positive verknader for Smølasamfunnet. Eg har merka meg at det er stor lokal oppslutning om prosjektet, og at eit samla kommunestyre stiller seg bak planane om utbygging av vindkraftverket, seier statsråden.
Utbygginga skal foregå i to trinn. Byggetrinn I omfattar 20 turbinar på i alt 40 MW, mens byggetrinn II omfattar 52 turbinar på i alt 104 MW. Totalt vil denne utbygginga gje om lag 430 GWh ny fornybar kraftproduksjon per år. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag løyva 72 millionar kroner i tilskott til utbygginga.
Olje- og energidepartementet har kome til at fordelane ved utbygginga overstig ulempene for natur og miljø. Det er gjort grundige vurderingar av eventuelle skadar og ulemper som vindkraftutbygging på Smøla kan gje. Mellom anna er verknadene for fuglebestanden og særleg havørna grundig vurdert. Departementet har gitt pålegg om omfattande for- og etterundersøkingar i samband med utbygginga. På bakgrunn av desse undersøkingane kan NVE fastsette krav til Statkraft om å gjennomføre avbøtande tiltak.
Departementet har samstundes avslått klagene frå Nordmøre Energiverk AS og Ørntua Vindkraft AS om utbygging av vindturbinar på Smøla.
Dato 07.09.2001

NVEs pressemelding
72 millioner i støtte til vindkraft på Smøla
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt tilsagn om 72 millioner kroner i støtte til byggetrinn I i Statkraft SF sin investering i en vindpark på Smøla i Møre og Romsdal.
Vindkraftparken omfatter 72 vindturbiner på 2 MW hver, noe som gir en samlet installert effekt på 144 MW. Byggetrinn I omfatter 20 vindmøller med total effekt på 40 MW og skal gjennomføres i 2002.
Statkraft SF søkte om 78,8 millioner kroner i investeringsstøtte til oppføring av byggetrinn I. Totale investeringskostnader for dette byggetrinnet er beregnet å være i overkant av 320 millioner kroner. Det er foretatt vindmålinger som viser en gjennomsnittlig vindhastighet på 7,8 meter per sekund i 50 meters høyde. Med disse forholdene vil første trinn av vindparken kunne produsere om lag 118 GWh per år.
Søknaden er vurdert etter kriterier og prioriteringer som ble gjort kjent i NVEs innbydelse til å søke om investeringer i vindkraftanlegg av 26. februar 1999. Investeringsstøtte kan normalt bli gitt med inntil 25 prosent av godkjente kostnader, men begrenset til kr. 8000/kW som godkjent kostnad. Dessuten blir det stilt krav om at prosjektet har fått konsesjon av NVE, har gjennomført vindmålinger og/eller vindressursene er dokumentert og har installert effekt på minst 500 kW per turbin og total installert effekt på minst 1500 kW. Dessuten må prosjektet oppfylle øvrige krav som blir satt av NVE for tildeling av støtte til prosjektene.
NVE ga konsesjon til vindkraftparken på Smøla 20. desember i fjor. Denne avgjørelsen ble påklaget og anket inn for Olje- og energidepartementet (OED). OED har i dag gitt konsesjon til anlegget.
Publisert 07.09.2001

Topp