Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Vindkraft  Vindparken  Byggetrinn  Eldre pressemld.  Intervju  Direktoratet  Meniger  Hydrogen  Bilder fra parken 
Vindtabell  Se kart  Generatoren  Kongeprogram  spec. 2MW gen. 

Statkraft bygger flere vindmøller på Smøla
Én av Europas største vindparker etableres (Oslo 7. oktober 2003) Smøla vindpark i Møre og Romsdal blir utvidet med inntil 55 vindmøller. Vindparken blir én av de største i Europa og får dermed inntil 75 vindmøller med en samlet installert effekt på ca 150 MW. Dette tilsvarer en årsproduksjon på ca 450 GWh, eller elektrisitetsbehovet til rundt 20.000 husstander.

Pressemelding 7.10.2003

Statkraft bygger flere vindmøller på Smøla
- Statkraft har satset offensivt på miljøvennlig energi og nedlagt et betydelig arbeid for å få tatt i bruk vindkraft i Norge. Med fullføringen av byggetrinn 2 på Smøla er vi på god vei til å nå målet for selskapets vindkraftsatsing her i landet, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Statkrafts målsetting er å bygge 2 TWh vindkraft innenfor lønnsomme rammer innen 2010.

Smøla vindpark byggetrinn 1 ble åpnet av kong Harald i september 2002. Første byggetrinn består av 20 vindmøller. I sommer startet byggingen av Hitra vindpark i Sør-Trøndelag. Statkraft har i tillegg fått konsesjon for bygging av Kjøllefjord vindpark i Lebesby kommune, Finnmark. Utover dette arbeider Statkraft med planer for ytterligere åtte prosjekter, fra Finnmark i nord til Rogaland i sør.

Smøla vindparks andre byggetrinn har en kostnadsramme på nærmere én milliard kroner. Statkraft har inngått en avtale med det nederlandske selskapet Nuon om salg av de grønne sertifikatene som er knyttet til produksjonen fra vindparken. I tillegg bidrar ENOVA med 66 millioner kroner i investeringsstøtte.

Vindmøllene skal plasseres i fire rekker i tilknytning til vindparkens første byggetrinn. De blir 70 meter høye med en rotordiameter på ca 80 meter. Anleggsarbeidene vil starte umiddelbart, og vindmøllene planlegges satt i drift i løpet av høsten 2005.

Miljømessige konsekvenser
Norges største forekomst av hekkende havørn finnes på Smøla. Ferdig utbygd vil vindparken berøre hekkeområdet til ca 15 havørnpar, og kan medføre en reduksjon av bestanden på Smøla. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utført undersøkelser etter første driftsår av byggetrinn 1. Det er ikke registrert noen reaksjonsmønstre fra havørnen som ikke var forventet eller beskrevet i fagutredninger gjort før utbyggingen. Rapporten er behandlet av NVE, som ikke har funnet det nødvendig å sette inn avbøtende tiltak i forbindelse med byggetrinn 2.

Lokal forankring
Smøla kommune og fylkestinget i Møre og Romsdal har gitt sin støtte til utbyggingen gjennom enstemmige vedtak. Oppslutningen om vindkraftanlegget har ikke endret seg blant befolkningen på Smøla etter at første byggetrinn var ferdig. 80 prosent er positive til vindparken. Utbyggingen av andre byggetrinn regnes å ville gi en regional sysselsettingseffekt på ca. 150 årsverk i byggeperioden.

Statkraft er Norges største produsent av elektrisk kraft. Konsernets egen produksjonskapasitet utgjør gjennomsnittlig vel 42 TWh årlig, til sammen er dette rundt 1/3 av landets vannkraftproduksjon. Konsernet har ca. 2100 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Selskapet er Norges største landbaserte skattyter. Statkraft har eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft. Målt i størrelse er Statkraftalliansen nummer tre i det nordiske produksjonsmarkedet og nummer to i det norske forbrukermarkedet.


For ytterligere informasjon:
Informasjonssjef Knut Fjerdingstad tlf. 24 06 71 61/901 86 310
Avdelingsleder Utbygging Nils Dårflot tlf. 24 06 71 88/481 10 505
Konserndirektør Ragnvald Nærø, tlf.: 24 06 71 00/900 80 303 eller www.statkraft.no

Publisert 07.10.2003

Topp