Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Historie  Fauna  Kystkultur  Fornminner  Norgeshistorie  Industri  Gamle dager  Om navn  Dampskipene  Fyrhistorie 
Kulisteien  Lover  Om fiskeravgift  Våtmark  Skjoldlus  Havørn  Taretråling 

Innledning.
Norskekysten har mye å tilby den som søker rekreasjon i ferie og fritid. Samtidig er kysten virkeområde for en lang rekke næringsaktiviteter knyttet til sjø, som transport, fiske og fangst og fiskeoppdrett.
Det er viktig - både for vår egen del og for våre etterkommere - at vi tar godt vare på naturressursene i våre kystområder.
På sjøen, som på land, er det vedtatt lover og regler som skal sikre en forsvarlig utnyttelse av ressursene og medvirke til at unødige konflikter unngås. På denne siden er det samlet en del viktige bestemmelser for fiske, jakt og ferdsel langs kysten.

Rett til å fiske.
Alle norske statsborgere og personer i Norge har i utgangspunktet rett til å fiske innenfor fiskerigrensen på 12 nautiske mil.
Utenlandske statsborgere som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drive sportsfiske med håndredskap, men de kan ikke selge fisken.

Registrering av båter.
Alle båter som hovedsaklig bruker motor - bortsett fra båter som brukes til yrkesfiske - skal registreres i Tollvesenets båtregister.
Registreringsmerkene skal plasseres godt synlig, ett på hver side av båten.
Båter som blir brukt til yrkesfiske skal føres inn i merkeregisteret for fiskefartøyer.

Merking av fiskeredskaper.
Fiskeredskap som står i sjøen skal være tydelig merket.
Merket skal finnes på minst ett av vakene, blåser eller bøyer som tilhører redskapene. På utstyr som ikke har vak, skal selve redskapen merkes.
For fritidsfiskere skal redskapen være merket med eierens navn og adresse.
For yrkesfiskere skal redskapen være merket med båtens registreringsnummer.
Det gjelder spesielle regler for området utenfor 4 nautiske mil og innenfor 4 nautiske mil i Finnmark.

Helligdagsfredning.
Det er forbudt å drive fiske og fangst fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager. 2. påskedag, 2. pinsedag. 1. og 17. mai regnes ikke som søn- eller helligdag hvis de ikke faller på en slik dag.
Det er imidlertid tillatt å drive sportsfiske med stang, dorg, håv, oter og håndsnøre på søn- og helligdager, samt fritidsfiske med ett garn på inntil 30 meters lengde og en line med inntil 100 angler for hver husstand.
Teiner og ruser kan ikke settes eller trekkes på søn- og helligdager.
Faststående redskap som står i sjøen minst to timer før helligdagsfredningen inntrer kan bli stående dersom ikke noe annet er bestemt.

Fredningsregler.
Mange fiskeslag og skalldyrarter har vært så hardt utnyttet at det har vært nødvendig å innføre fredningsregler og minstemål.
Dette gjelder blant annet for hummer.

Hummer kan bare fiskes med teine. Den er fredet:
På kyststrekningen Svenskegrensa til og med Vest-Agder fylke fra og med 1.januar til 1.oktober.
fra og med Rogaland fylke til en linje fra Rotnes i Storfjorden, Sunnmøre fra og med 1.juni til 1.oktober,
fra nord for Griphølen, Møre og Romsdal til og med Nord Trøndelag - fra 1.juli til 16.september,
i Tysfjord, Nordland - fra 1.mai til 1.oktober,
i andre områder nord for Rogaland - fra 15. juli til 1. oktober.


Dersom fredningstiden går ut en lørdag eller søndag skal første fiskedag være første påfølgende hverdag kl. 08.00.
På strekningen Svenskegrensen - Varnes fyr, Lista, er det forbudt for fritidsfiskere å sette ut teiner eller annen redskal i hummer-fredningstiden for å fange krabbe på grunnere vann enn 25 meter.
For Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker er det forbudt for fritidsfiskere å sette ut teiner eller andre redskaper i hummerfredningstiden for fangst av krabbe på grunnere vann enn 15 meter. Bestemmelsen bortfaller dersom teina har en fluktåpning på minst 80 mm.
I Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er det også forbudt for fritidsfiskere å sette ut torskeruser i hummerfredningstiden.
Laks, sjøørret og sjørøye kan en fiske med stang fra land i sjøen hele året. Fra båt gjelder egne fisketider som de fleste steder er fra 1.juni til 4.august.
Dette har imidlertid blitt utvidet i en del fylker i forbindelse med oppfisking av rømt oppdrettsfisk (se nedenfor). I Oslo og Akershus er det tillatt å fiske med stang fra båt hele året.
Nærmere enn 100 meter fra munningene til elver der det går laks, sjøørret eller sjørøye er det kun tillatt å fiske i den fisketid som gjelder for det aktuelle vassdraget. I fredningssoner utenfor de fleste større lakse-, sjøørret og sjørøyevassdrag er det innført spesielle regler for fiske. Hvilket fiske som er tillatt i disse sonene varierer fra fylke til fylke, og i noen tilfeller fra vassdrag til vassdrag. Disse sonene er vanligvis opp til 2 km ut fra vassdragene.
I sjøen er det tillatt å fiske med oter med maksimum 8 fluer og dorg med maksimum 3 snører pr. båt, og maksimum to redskaper (f.eks. sluker) pr. snøre. Fra 1997 er det forbudt å bruke oter eller å dorge med mer enn en sluk e.l. pr. snøre til fangst av laksefisk i sjøen på strekningen f.o.m. Rogaland t.o.m. Troms.
Det er ikke tillatt å fiske laksefisk med settegarn. Det er enhver fiskers plikt å vurdere faren for å få laksefisk når en setter garn.
I tillegg skal alle fritidsfiskere som setter garn med maskevidde på 35 mm eller større i tiden 1. mai til 30. september senke dem ned slik at hele garnet står under 3 meters dyp. Dersom en likevel får laksefisk på settegarn er en forpliktet til å sette fisken ut igjen, uansett om den er død eller levende. En kan bli bøtelagt for å ta laksefisk fanget på garn inn til land. Det kan imidlertid bli gitt tillatelse til å fiske etter rømt oppdrettslaks enkelte steder.
Av faststående redskap er det kun tillatt å fiske med lakseverp, krokgarn og kilenot. Det er forbudt å bruke krokgarn i den ordinære laksefiskesesongen på strekningen f.o.m. Rogaland t.o.m. Troms. Fiske med lakseverp, krokgarn og kilenot kan kun utføres på eller i direkte tilknytning til grunn som eies eller leies av fiskeren. I tillegg må en registrere seg senest en måned før fisket tar til. Fiskesesongen for kilenøter er forskjellig fra fylke til fylke, og i noen tilfeller også innen fylker. Hvor mange dager i uken en kan fiske varierer også.
Det er tillatt å fiske etter rømt oppdrettslaks med stang, håndsnøre, dorg, oter, kilenot, lakseverp og krokgarn om høsten og vinteren i de fleste områder på strekningen f.o.m. Hordaland t.o.m. Troms i perioden f.o.m. 1. oktober t.o.m. 28. februar.
I Rogaland gjelder dette i deler eller hele perioden 15. oktober t.o.m. 5. august og 30. september. Ta kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling for nærmere informasjon.
Alle som skal fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen må ha betalt fiskeravgift. For fiske i vassdrag må en ha betalt fiskeravgift og vanligvis ha løst lokalt fiskekort.
Det er imidlerid ikke lenger nødvendig å betale fiskeravgift for sportsfiske etter laksefisk i sjøen. Det er heller ikke nødvendig å løse lokalt fiskekort selv om en fisker rett utenfor grensen mellom elv og sjø, ettersom sportsfiske fra land i sjø tilhører allmenhetens rettigheter.
For opplysninger om fisketider for de forskjellige nevnte redskaper i sjø; fredningsbestemmelser utenfor vassdrag; grense mellom elv og sjø og fisketider i de enkelte vassdrag kan en ta kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Minstemål.
Det er fastsatt minstemål for en rekke fiskeslag og skalldyr.
Med unntak av hummer og sjøkreps, gjelder minstemålene ikke ved fiske til egen husholdning.
Det er ikke lov å omsette fisk og skalldyr under følgende minstemål:
Kveite 60 cm
Torsk - sør for 64 grader Nord 30 cm
Torsk - nord for 64 grader Nord 47 cm
Hyse - sør for 64 grader Nord 27 cm
Hyse - nord for 64 grader Nord 44 cm
Makrell 30 cm
Krabbe - nord for Rogaland 13 cm
Krabbe - Rogaland til Svensegrensa 11 cm
Hummer - Svenskegrensa t.o.m Vest Agder 24 cm
Hummer - resten av landet 25 cm
Sjøørret, sjørøye og laks unntak: Nordland, Troms, Finnmark 35 cm 30 cm


Fiskens lengde måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler. Hummer og sjøkreps måles fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp.
For krabbe gjelder størrelsen skallets største bredde.

Omsetning av fisk og skalldyr.
Dersom fisk eller skalldyr skal omsettes, må fangsten i første hånd ha vært omsatt gjennom - eller med godkjenning fra - et fiskesalgslag. Unntatt fra denne bestemmelsen er omsetning av laks, ørret og sjørøye, samt krabbeomsetningen i området fra Svenskegrensa til og med Vest Agder.
Det er altså som hovedregel ikke tillatt å omsette/selge fisk eller skalldyr til enkeltpersoner eller på det åpne markedet uten at dette skjer gjennom godkjente mottaksstasjoner. Disse reglene er vedtatt for å verne næringsvirksomheten for yrkesfiskerne, og for å sikre ordnede forhold i fiskeomsetningen.

Allmenne regler.
Dersom du ankommer et fiskefelt hvor redskapen er satt ut, plikter du å gjøre deg kjent med hvor redskapen står. Fartøy må ikke manøvrere ellere plasseres slik at fangstredskapen skades eller utsettes for fare, eller slik at fangstmulighetene hemmes.
Det er forbudt å la redskaper, fortøyninger og andre gjenstander unødvendig bli stående igjen i sjøen eller på bunnen. Det er heller ikke tillatt å bruke levende dyr eller fisk til agn.
Det er ikke lov å drive fiske nærmere enn 100 meter og ferdes nærmere enn 20 meter fra oppdrettsanlegg og fra slepekast ellet steng som er fortøyd i land eller ankret opp på annen måte.
På Skagerrakkysten er det forbudt å bruke lyster (stikkeredskap) og ålesaks med kunstig lys ved fangst av fisk.
Alle som volder skade på redskap som er satt i sjøen for fangst, plikter - uten hensyn til skyld - å erstatte skaden, inkludert tap av fangst og tap som følge av avbrudd i fisket.

Ta vare på skjærgården vår!
Det er viktig at vi forlater naturen slik vi ønsker å finne den.
Derfor:
Søl ikke olje!
Kast ikke oljeholdig avfall og emballasje - hverken på sjø eller land. Spillolje leveres på mottaksanlegg eller marinaer.
La ikke avfall bli liggende igjen i skjærgården. Ta avfallet med hjem og sørg for at det tas hånd om på forsvarlig vis.
Plantelivet i skjærgården er sårbart. Bryt ikke kvister og trær.
Ta ikke opp planter med rot - kanskje vokser de aldri fram igjen.
Hunder i skjærgården skal holdes under kontroll når en går i land fra båt. Båndtvangsreglene må respekteres.
Det er forbudt å forstyrre reir og plukke egg fra fugler i hekketiden. Grunneiere har rett til å sanke egg fra gråmåke, sildemåke, svartbak og fiskemåke i tiden fram til 20. mai.
Hold deg unna svømmende fugl med unger. Dersom du styrer etter dem, kan de sprenge seg.
Unngå bråk der kystselen har fast tilholdssted.
Vær oppmerksom på at det mange steder er forbudt å tenne ild i sommerhalvåret.
Ikke tråkk på dyrka mark og eng. Unngå å ferdes i skogplantefelt på bar mark.
Følg regler om fartsbegrensninger i sund og trange farvann.

Hvor kan du fortøye båten?
Vi har lov til å ferdes fritt i båt, fortøye og gå i land i utmark langs kysten. Normalt kan fortøyningsbolter og -ringer utenom offentlige friluftsområder brukes i kortere tid når de ikke brukes av grunneier.
Er du i tvil om strandstrekningen kan betraktes som innmark, ut fra avstanden fra privat brygge, hus eller hytte, ta kontakt med eier eller bruker og spør om de har noe imot at du fortøyer og går i land.
Du kan ikke slå opp telt nærmere hus eller hytte enn 150 meter uten tillatelse fra grunneier. I skjærgårdsparken og på offentlige friområder er det ikke tillatt å fortøye båten slik at en hindrer ferdsel i sund og viker eller bruken av merkede badeplasser.

Jaktregler.
Alle norske statsborgere har rett til å jakte dersom de har løst gyldig jegeravgift. Innenfor en grense på 2 km fra land er det kun tillatt å jakte med båt uten motor. Jakt med motordrevet fartøy kan kun skje i området utenfor en grense på 2 km fra land, medregnet øyer, holmer og skjær.
For nærmere opplysninger om jaktregler og -tider, ta kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdelinger i de enkelte fylker.
For informasjon om jakt på kystsel, ta kontakt med nærmeste fiskerisjefkontor.

Sjøfuglreservat.
Det er opprettet en rekke sjøfuglreservater og fredningsområder langs kysten. Disse er merket med skilt. Formålet er først og fremst å sikre sjøfuglene ro i hekketiden.
I tidsrommet 15. april - 15. juli er all ferdsel forbudt i sjøfugl-reservatene. Unntaket er Rogaland og Sogn og Fjordane der forbudet gjelder i tiden 13. april - 1. august. Ferdseslforbudet gjelder også på sjøen i en avstand av 50 meter fra land.
I reservatene er det båndtvang hele året. Alle slags naturinngrep, teltoppsetting og bålbrenning er forbudt i disse områdene hele året. Opplysninger om jaktsesong og eventuelle regler får du ved å henvende deg til Fylkesmannens miljøvern-avdeling i det fylket sjøfuglreservatet befinner seg.
Vær vennlig å melde fra til Kystoppsynet eller til Fylkesmannens Miljøvernavdeling dersom du finner mangelfull merking av sjø-fuglreservatene.

Skipsvrak og andre kulturminner i sjøen.
Mer enn hundre år gamle båter, skipsskrog, last og annet som har vært ombord er statens eiendom. Lov om kulturminne slår fast at ingen har lov til å grave fram, flytte, ta opp eller på annen måte gjøre noe som kan skade slike ting.
De som finner slike kulturminner har plikt til å melde fra til nærmeste politimyndighet eller til et av disse museene:

Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo
Stavanger Museum/Sjøfartsmuseet, Stavanger
Bergen Sjøfartsmuseum, Bergen
Universitetet i Trondheim, Museet, Trondheim
Universitetet i Tromsø, Tromsø Museum, Tromsø
Staten kan fastsette en passende finnerlønn. Nærmere opplysninger om kulturminne i sjøen kan du få ved de nevnte museene.

Kulturhistoriske verdier må ikke bli ødelagt. Meld fra om funn.
Da gjør du ditt til at historien vår blir rikere.

Kystoppsynet.
Kystoppsynet utfører kontroll med en rekke lover og bestemmelser i kystområdene.
Er du i tvil om noe, eller har noe spesielt å rapportere, kan følgende telefonnumre være nyttige:

Møre og Romsdal
Fiskerisjefen i Møre og Romsdal
Boks 526, 6001 Ålesund
Tlf. 70 10 12 00

Trøndelag
Fiskerisjefen i Trøndelag
Boks 4364, 7002 Trondheim
Tlf. 73 51 23 88

Topp