Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Diverse  Gamle saker  GPS  Data-uttrykk
GPS nytt  GPS teori  GPS II  Gradnett  Digitale kart  Karttyper  Hva er ECDIS  Hvorfor ECDIS  ECDIS std.  ECDIS 

RCDS - ECS - og hvorfor ECDIS? (Raster chart display system - RCDS)
Raster Chart Display System er som regel forkortet til RCDS. IMO arbeider med et forslag til standard for et slikt system. Det at systemet baserer seg på rasterkart gjør at det ikke er godkjent for ECDIS. Rasterteknologien er enklere teknologi som gjør det økonomisk mulig å produsere elektroniske kart for større områder innenfor de nå gitte økonomiske rammer. På denne måten kan en konsentrere seg om å produsere vektoriserte kart for de navigasjonsmessig krevende områdene, men en kan sy disse sammen med disse enklere kartene.
Et eksempel på rasterkart er det britiske admiralitetets rasterkartservice kalt ARCS. Disse er laget med avansert teknologi og det er lite som skiller dette fra ENC. Et ENC er selvfølgelig et vektorisert kart, men bortsett fra dette så dekker systemet opp de kravene som stilles i IMO’s performance standards. En fordel med dette systemet er at det er tro kopier av de kartene som det britiske admiralitetet gir ut i sin papirserie. Det er disse kartene som de fleste navigatører bruker fra før av slik at design og figurer er kjente. I tillegg så er dette en stor og seriøs organisasjon som man vet at man kan stole på at gir ut kart på worldwide basis og ukentlige rettelser til fastsatt tid.

Til forskjell fra ENC så er dette en globalt dekkende tjeneste med til sammen 2 600 kart fordelt på 11 CD ROM. Det kan være opptil 350 kart på en CD ROM. Kartene rettes ved hjelp av ukentlige CD-ROM som blir sendt ut. Disse inneholder kun rettelser og ikke hele nye kopier av kartet. Alle ukentlige CD-rom inneholder samtlige rettelser frem til denne dato slik en ikke behøver å få rettelsene hver uke om dette ikke skulle være ønskelig. I dette systemet vil rettelsene legge seg over de gamle dataene når disse vises på skjermen og navigatøren vil ikke ha noe innflytelse over dette. Dette gjør at det ikke er mulig å legge inn et feil objekt eller en feil karakteristikk.

Dataene blir også her lagt ved siden av det originale kartet. Dette svarer til skisse nr. 2 der det vises at rettelsene lagres separat fra selve kartet. Kartene er ikke like "intelligente" som et ENC, men det tilbys likevel løsninger på enkelte av disse problemene. For eksempel så kan navigatøren selv legge inn grenser på kartet som svarer til dybder han ikke vil eller kan gå inn på. Maskinen vil da gi alarm hvis han nærmer seg disse innenfor en egen definert grense. Man kan også velge mellom dagdisplay og nattdisplay. 

Electronic chart system - ECS
Electronic Chart System (ECS) er et system som verken er i henhold til standarder for ECDIS eller RCDS. En kan si at dersom et system ikke er utgitt med tillatelse fra et nasjonalt kartverk og/eller ikke er utstyrt med vektor kart i format S-57.3 er det et ECS. Nå for tiden så kan en si at alle systemer, med mindre det er et rastersystem faller inn under denne kategorien på grunn av de tidligere nevnte mangler. Denne samleboksen blir da veldig stor og inneholder alt fra seriøse systemer til mindre systemer til bruk i fritidsbåter. Dette er likevel et vanlig brukt begrep innen feltet Elektroniske Kart.

Hvorfor ECDIS?
Hvorfor kommer ECDIS? Når nye sikkerhetstiltak kommer på sjøen så er det veldig ofte som et resultat av store skipskatastrofer som Titanic, Torrey Canyon eller Exon Valdez. Dette kan ikke sies å være tilfelle i her, men så er da heller ikke bare et system for sikkerhet, men også for effektivitet. Sannsynligvis er det den mulige effektiviseringsgevinsten koblet med en sannsynlig økt sikkerhet som vil bane vei for systemet. Men selvfølgelig så kan det også ligge andre underliggende motiver bak.

Man skal ikke undervurdere at nyhetens interesse er en viktig faktor i markedets etterspørsel, ny teknologi kan være spennende og ettertraktet. Teknologien går fremover med stormskritt og det eneste som gjør at systemet ikke snart er operativt er manglende bevilgninger fra myndighetene til kartverkene slik at disse kan produsere de kartene som kreves. Med dagens tempo vil det ta mange år før norskekysten er kartlagt med de aktuelle metoder. I mellomtiden vil det være et krav om at en skal ha papirkart i bakhånd og ECDIS blir da selvfølgelig en ekstrakostnad for rederiet.

Man kan generelt si at elektroniske kart kommer best til sin rett når en navigerer med små marginer. De kritiske punktene er:
Dette betyr at for eksempel norskekysten er et geografisk område hvor en på grunn av trange farvann og ofte også dårlig sikt vil ha store fordeler med et slikt system.

Forrige avsnitt - Innledning - Neste avsnitt


Topp