Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Diverse  Arkiv  Gamle saker  GPS  Data-uttrykk 3  Ordliste  Interesting  Perspektiv  Visdomsord  Gml nav.instr. 
Spill 
Noen ord og uttrykk fra data-verdenen...(kan sorteres)
  (A - F)  (G - O)  (P - Z)  
Ord Forklaring
GAB Norges offisielle register for Grunneiendommer, Adresser og Bygninger
GAB-registeret Statens Kartverk. Grunneiendommer, adresser og bygninger
Gateway (Portner) Enhet som konverterer protokoller mellom to ulike datanett. X.25 , SNA. A connection between services that let the users of one have acccess to facilities of the other. Usually the first service dials the second and log on to it, much as you dialled and logged on to the first one. Overgang fra ulike nett til Internett
GDI Graphics Device Interface. Flytter blocks of pixels fra en del av skjermen til en annen.(BitBlt). The windows graphics engine. Perform all graphical functions, including drawing lines, scaling fonts, managing colors, and printing documents. The Gdi.exe is a large library of routines which programs can call when they need to display text or graphics. For output on screen, GDI will call the display driver
GEDCOM Genealological Data COMmunication. Standard for utveksling av data mellom ulike slektsprog
Geostasjonær d= 36000 km. Omløpstid=24h
Gif Graphics interchange format, filformat
Gigabit Ethernet 10 ganger ytelsen til Fast Ethernet (Egentlig 3 ganger) = 23,4 Mb/sek
GIS Geografisk info-system. Eksempler er MGE fra Intergtraph, 3D og GIS -program. Intergraph har MGE-produkter
GIT GI-Teknologi
GL Graphics Library, jfr OpenGL
Globalstar System med satellitter i lav høyde som brukes til mobil kommunikasjon. Har ikke dekning i polarstrøkene
GM General Midi specifies a standard set of instruments a cound card should have.
GNSS Global Navigation Satellite System
Goal seeking The ability to solve a formula backwards - that is, to find the values needed to produce a known result. Also called backsolving
Gopher Menystyrt informasjonsservice for flere plattformer
Gopher Menu based system for exploring Internet resources
Green Book Basert på Yellow Book mode 2, beskriver bl.a. CD-I formatet
Gruppe 1 Standard for faxoverføring. 1 side tar ca 6 minutter
Gruppe 1,2,3 og 4 Fax standarder fra ITU-T. Gr.3= 9600 b/s
Gruppe 2 Standard for faxoverføring. 1 side tar ca 3 minutter
Gruppe 3 Fax overføring med 9600 bps
Gruppe 3bis Fax overføring med 14400 bps
Gruppe 4 ISDN faxprotokoll. Overfører en side på ca 6 sekunder med hastighet på 64 kBps
GSM Global Systems for Mibile communications. Also used as a compression protocol. Nettet er digitalt. Både NetCom og TeleMobil tilbyr datakanal med 9600 bps overføringshastighet. All overføring skjer i kryptert digital form
GSTN GeneralServiceTelephoneNetwork (same as POTS) Analogt nettverk
GT GrunnTilkopling av ISDN. GT=2B+D, der B-kanalen er en 64k kanal for overføring av alle typer informasjon. Kan bruke både pakke-(logisk linje) og linjesvitching (fysisk linje). D-kanalen er på 16k og brukes til overføring av signaliseringsinformasjon
GUI Graphic User Interface. Windows=GUI
GUID Global Unique Identifier . GUIDs are globally unique on the planet Earth, across space and time. They are 128-bits integers formed by processors ID, id of the network card, date and time, component name, plus and algorithm. Prevent collision in the event of same name by another thread. A GUIDGEN, together with OLE API and CoCreateGUID generate a GUID for you
G-Worlds G-verdener. Dette er bilder som ligger I minnet, men som ikke vises på skjermen
Handshaking Flytkontroll, se Xon/Xoff
HART High Adressable Remote Transducer. Hart-protokollen brukes ved måling av trykk, temp, nivå, flow, tetthet, ventilstand, etc. Programvaren som brukes kan f.eks. være HartView fra National Instruments
HD High Density CD skal romme 3.5Gb med VideoCD kodet etter MPEG-2 standarden. 135 minutters spilletid. Se også SD
HDLC Protokoll som gir full duplex overføring. Protokoll på Linjesjiktet i OSI. (Sjikt nr 2). High Level Data Link Control
HDSL High Speed Digital Subscriber Line, se ADSL
HDSL High-data-rate Digital Subscriber Line. Ligger foran ISDN. 1,544Mb/s. Lik overføringshastighet i begge retninger
HDTV High Definition Television
Head-End Enhet i bredbåndinstallasjoner. Signaler må først til head-end før de kan mottas av andre stn
Header An Excel-style resizable button used for changing the width of column heading. Win95 common control
Heap Minneområde avsatt til en applikasjons data, metode, og objekter
HFS Hierarchial File System, Apples filorganiserings-struktur
Hi 8 Improved version of Video 8
HIRLAM High Resolution Limited Area Modelling. Brukes av DNMI
HMA High Memory Area. 64k block over 640k. DOS=High, Device=Himem.sys. The first 64k of extended memory (1024k-1088k)
Horisontal fq Antall linjer som skrives på skjermen pr.sek.. Øket oppløsning krever øket horisontal frekvens
Horizontal Refr.Rate Minst 64kHz. Øket freq. for større, dyre skjermer.
Hotkey A type of edit box which displays hotkey combinations such as Alt-F12 and so on. Again, this control seem to have been stolen from excel and Word. Win95 common control
HPFS High Performance File System. Warp og WinNT bruker dette isteden for FAT som tar opp store clusters f.eks. 4k for en fil på 1k. I WinNT kalles systemet for NTFS
HSLAN High Speed LAN
HST High Speed Technology. Proprietær standard fra US Robotics
HTML HyperText Markup Language, et verktøy for å legge brev/div annet inn på Web. F.eks.HTML Assistant, HTML HyperEdit. HTML er ganske enkelt å bruke, og vhja det kan man lenke til andre ressurser til bestemte steder i et dokument. Disse ressursene kan være både andre dokumenter og også lyd og bilder. Se også SGML som trolig blir etterfølgeren til HTML. HT;L-formatet blir det nye fellesformatet for intranet og i Office 97
HTTP Hypertext Transmission Protocol, er det språket som en Web-server snakker. Derfor kalles også Web-servere også for HTTP-servere. Standardisert språk WWW klienter-servere bruker
Hub Multiport-repeater. Avanserte Hub-er har bro/rutingfunksjoner for segmentering, og kan også administreres. En intilligent Hub utfører en rekke oppgaver, som å re-generere signaler, overvåke overføringen for nettverksadm. og tillate tilkoplinger for forskjellige kabeltyper og ruting
Hyper Over, fra gresk
Hyper-G Et distribusjonssystem for hypertext. Mest brukt i Europa
Hypermedia Generalisert fra hypertekst. Multimediesystem med eksplisitte referanser mellom ulike info-biter, f.eks. fra bilde til tekst, fra tekst til lyd, o.l
HyperTerminal Terminal i Windows 95
Hypertext Ikke sekvensiell tekst der det er knyttet eksplisitte referanser mellom ulike deler av teksten, ofte kalt links, som kan forfølges via datamaskinen. I hypertekst blar du ikke, men bruker klikker på en hypertekst-link = peker
Icache (P6) Instruction Cache. A fast local memory that holds the instructions to be executed. When a program tries to access an instruction that is not yet (or no longer) in the cache, the CPU must wait until hardware fetches the desired instructions from another cache (or memory itself) downstream. These stalls in the fetch/decode unit of the P6 are typically overlapped by the other units that are processing independently
ICAO International Civil Aviation Organisation (FN-org.)
ICO-bane Intermediate Circular Orbit. Se Inmarsat
ICU ISA Configuration Utility. Under Win95 gjøres config av operativsystemet og PnP, ellers av Configuration Manager og ICU.
IDE Independent Drive Electronics. Type disk og disk-controller. IDE=ATA. IDE uses Bios Int13h to interact with the system.=Bios Disk Services. Most of an IDE drive’s intelligence is built into the drive itself. IDE refers to any drive with an integrated controller
IDE the Integrated Development Environment better known as the IDE
IE3 Internet Explorer ver. 3.0 med Active-X. (scriptspråket Active Scripting) Med dette språket kan man bruke Java-objekter, Visual Basic, C, Delphi, Perlkode
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. Mest kjent for sine standarer for lokale nett, IEEE 802.x. Disse er også OSI-standarer. (IEEE 802.2 = LAN-standard lag 2, IEEE 802.3=Ethernet, 802.4=TokenBus, 802.5=TokenRing , 802.13=Ethernet coding system.)
IEEE 1394 (Fire Wire). Ny standard som vil erstatte dagens serieport på PC-en. Se også USB. IEEE 1394 standarden er raskere enn USB, 100, 200 og 400 Mb/s. Men denne løsningen er dyrere, og vanskeligere å implementere enn USB. Inntil 64 enheter kan koples til 1394-bussen. 1394-bussen benytter en kabel med 6 ledere, 2 for strøm og fire for data og kontroll. Digitale signaler
IEEE 802 Standard. Bl.a. 802.2 LAN-standard,lag 2. 802.5 Lag 1 802.13 Ethernet coding system
IEEE 802.11 Standard for trådløse lokalnett. (ANSI-standard)
IETF Internet Engineering Task Force. Overvåker utvilkingen av TCP/IP standarer. Publiserer RFC=Request for Comments dokumenter
IFS Installable File System. An architectural component under Win95. Under win3.11 i/o had to hook into INT21h to evaluate those requests. Win95 supports file system drivers as ring 0 components, instead of as real-mode DOS-drivers. IFS supports 32 bits Virtual File Allocation Table (VFAT)-driver, 32 bits CD-ROM file system (CDFS)-driver. With IFS third party vendors ca add file system under IFS-Manager. VFAT also support the newcaching under win95: VCACHE som er en 32 bits protected-mode cache driver som erstatter real-mode SmartDrive. CDFS replaces real-mode MSCDEX and requires no conventional memory. CDFS and VCACHE is dynamic drivers.
IGOSS Industry Government Open System Specification. En ny profil.
IIS Internet Information Server
ILS-C.O.S ILS-Continuity of Service. Sannsynligheten for ikke å miste det utstrålte navigasjonssignalet
Image List A control for managing icons or thumbnail images. Win95 common control
Indeo Filkomprimeringsteknikk for video laget av Intel
Indeo Kompresjonsmetode fra Intel
Index Liste over innholdet i en fil med referanse til nøkkelord for lokalisering av postene i filen
Inmarsat Sammenslutning av satellittorganisasjoner i 79 land. Skal legge 12 satellitter i to ICO-baner (intermediate circular orbit) i h= 10.000 km. Prosjektet skal hete Inmarsat P (personkomm.)
Instruction Pool (P6) A metaphor used to describe the mechanism used by three independent P6 units to communicate. The pool is implemented as a CAM called the ReOrder Buffer (ROB)
Intel MPS Intel MultiProcessor Specification støtter inntil fireveis symmetrisk flerprosessering, symmetric multiprocessing (SMP)
Interaktiv Samspill (dialog ) med datamaskinen. F.eks. interaktiv video
Interaktiv Video Videoplater styrt av datamaskin
Interlace Mellom-linjering. An image refreshed in two passes. Odd pass and even pass. Interlacing is a technique for painting the monitor screen in two passes. This often lead to a flickering screen
Internet Hosts connected thru NSFnet backbone. Started as DARPA project. Sammenkopling av flere datanett
Internett adresse Internett-adresse er tallkoder. Hver maskin i internett må ha ulike IP-adresser
InterWave InterWave audioprosessor med støtte for VON (Voice over Network)
Intranett Internett-teknologi brukt internt i bedriften
IOS Internetwork Operting System (for switcher)
IP Internet Protocol. Pakkene fra TCP sendes fra maskin til maskin av IP inntil de kommer fram
IP v. 4/IP v 6 Internet Protocol Adfress. 32 bits hex notasjon delt opp i 4-bytes oktetter. Klasse A=astronomisk, B=tilstrekkelig, C=nok?
IP-adresse 32-bit nummer. IP-nummer blir lagret hierarkirisk. Toppen av hierarkiet er siste leddet i hvert domenenavn. Det kan være en landskode (.no), skoler (.edu), (.gov), (.com), (.org), (.net), (.mil)
IPNG Internet Protocol for Next Generation
IP-nummer Nummer satt sammen av fire deler skilt med et punktum. Nummeret identifiserer maskinen i nettet
IPX Internet Packet Exchange (fra Novell)
IRC Internet Relay Chat. (ala telefonmøte, men med tastaturet).Åpner for direkte skriftelig kommunikasjon mellom to eller flere databrukere som er tilknyttet internett.
IRDA Standard for infrarød kommunikasjon. Utstyret må ha IRDA-øyne (f.eks. HP-skrivere). Trådløs dataoverføring. Infra-Red Data Association
Irdium System med satellitter i lav høyde som brukes til mobil kommunikasjon. Skulle ha 77 satellitter i h=800 km rundt polene, men skal nå (1995) ha 66 satellitter. Se LEO, Gobalstar og TeleDesic
IRQ Interrupt Request. Andre prossesser avbrytes for å sikre flyt i info. fra f.eks. CD-ROM
ISA Industry Standard Architecture. Buss for modem,scanner, lydkort,etc. 8MHz/16 bits
ISDN Har en kapasitet på 2*64 kb/sek. Se også GT. Videofoni, tele-medisin og fjernundervisning. (Integrated Services Digital Network)
ISO Int.Stand.Org. Alle leverandører følger ISO‘s standarder. (IBM har SNA)
ISO 9660 Level 1: Standard for CD-ROM utarbeidet av ISO. Spesifiserer det logiske formatet, mens Yellow Book spesifiserer det fysiske formatet. Level 2: Som level 1 men med mulighet for bruk av lange filnavn
Isokron Betegnelse på datakommunikasjonstype der det temporære forholdet mellom ulike datatyper blir opprettholdt
ISO-modellen Referansemodell for ulike protokoller innen datakomm.,definerer et hierarki av tjenest.og funksj
ISP Internet Service Provider
ISP Internet Services Provider. Internett-tilbyder
ITU-T Int.Telecom.stand.org. under FN; tidligere CCITT. Gruppe 1,2,3 og 4: Fax-stand. under ITU-T, Vanligst idag er gruppe 3 som tilsvarer 9600 bits/sek. ITU-T utgir X. og V. rekommandasjonene
Java Ett år gammelt programmeringsspråk (fra 1995). Java bygger på et konsept kalt «virtuell maskin»: Finnes det en «Java virtuell maskin», dvs et dataprogram som gjør det mulig å kjøre Java på din maskin, kan du kjøre ethvert program laget i Java
JAVA Språk for å skrive sider for VerdensVeven (VeV), WWW
JBIG Binary Image Compression (som f.eks. fax)
JCA Java Common Architecture. Sunsofts svar på ActiveX. Et API
JDK Java Developers Kit. Med JDK kan du lage to typer Java-programmer; applikasjoner eller programmoduler
JIT Just in Time-compiler. Alle sanntids Java-miljø har JIT-kompiltaror
JPEG Joint Photographers Expert Group. Standard for komprimering av stillbilder. Gruppe under ISO som arbeider med kompresjon av stillbilder
K56 Flex Standard for 56k modemer fra Rockwell. Ytelsen blir 33,6kBps
KERNEL Win32 DLL that manages basic, low-level, system services for applications such as allocating memory dnamically and handling processes
Klamath Den nye Pentium Pro prosessoren fra Intel. (P6)
Klasse Er du et objekt, har du klasse. Er du komponent har du ikke egnetlig klasse. Objekter i den samme klassen har like egenskaper
Klasse Enhet av kode bestående av data og metode som opererer på grunnlag av metodene
Koark Kommunal offentlig arkivsystem som brukes i kommunal forvaltning utviklet av NIT. Linje 2000 og Kontor 2000 er windowsbaserte saksbehandlingssystem. Både GAB og GIS, teleks og post er tilknyttet
Komponent Ganske lik et objekt, men mangler støtte for et av elementene i objekt-treet (vanligvis mangler det støtte for arv). Noen komponenter kan være et alternativ til den manglende objektfunksjonen
Kontor 2000 Arkiv, journal og saksbehandling. Se også Noark
Konvergens Skjermer bruker RGB-prinsippet for fargeoppbygging. Hvitt lages ved å belyse en triade samtidig, et for hver av de tre fargene. Presis belysning krever stor nøyaktighet. Dette er konvergens. Miskonvergens får du når strålene treffer forskjellige triader, og viser seg som fargede kanter på hvite objekter eller bokstaver
L2 Cache (P6) Caches exist in a “memory hierarchy.” There is a small but very fast L1 cache; if that misses, then the access is passed on to the bigger but slower L2 cache, and if that misses, the access goes to main memory (or L3 cache if the system has one)
LADGPS Local Area Differencial Global Position System (se også WADGPS)
LAP M Link Access Protocol for Modems. Inkluderer V.42. (feilkorr.standard fra AT&T og Hayes) . Part of the V.42 spec. ( Error correction) (se V.42LAPM).
Latency Forsinkelse
LBA LogicalBlockAddressing. Allows a PC to recognize HD above 528MB. BIOS must support it
LDAP Leightweight Directory Access Protocol, as natvie protocol for directory access
LDAP Lightweight Directory Access Protocol. Universal standard for utveksling av kataloginformasjon. Overtar etter X.500 og Directory Access Protocol (DAP). Kalles også for X.500 light. Det blir like enkelt å finne E-mail-adresser som å lete i telefonkatalogen
Leased Line Permanently connected telephone line between two locations
Legacy cards Expansion cards that do not support PnP spec. Win95 assigns resources to legacy cards first
LEO Low Earth Orbit. Satellitsystemer basert på ikke-geostasjonære lavere baner. Iridium Inc. vil skyte opp 66 satelliter. Microsoft Teledesic har planer om å skyte opp hele 840 satelliter til bruk primært for multimedia og bredbåndsoverføringer mellom faste stasjoner. Systemet har frekvenser fra 19 til 29GHz (Ka-bånd). LowEarthOrbit = f.eks. 777 km-1000km avstand fra jorda
LH Line Hunting. Gruppesøk
LIM Lotus, Intel and Microsoft memory management
Linjeswitching Dataoverføring over egen fast forbindelse
Linux Rimelig (nesten gratis) Unix operativsystem.Linux ble utviklet av finnen Linus Thorvalds
LISP LISt Processing. Høynivåspråk til listebehandling (=info lagret i listestruktur)
List A list of items but with the added bonus of an icon for each element. Win95 common control
LLC Logical Link Control. Protokoll i OSI. Linje-sjiktet
Local-Bus Technology speeds performance by putting peripherals like vide controllers directly on the CPU’s 32 bit bus and allowing them to run at full clock speed
Lucid Engelsk regneark som ligner på Lotus 1-2-3
Luminans Lysstyrke, eller svart-hvitt komponenten i et videosignal, betegnes ofte med Y
MAC-level bro En bro som overfører pakker fra ett LAN til ett annet LAN
MAN Metropolitan Area Network, datanett innen et byområde
MAP Manufacturing Automation Protocol. (General Motors)
MAU Multistation Access Unit, har samme funksjon som en Hub
Mapi MAPI-family consist of 3 siblings: Simple MAPI, Extended MAPI and Common Messaging Calls (CMC)
MAPI Programmeringsgrensesnitt mot elektronisk post. (Inngår i WOSA) MS-protokoll. MAPI does manage message routing via a common user interface, message storees, address books for messaging systems, manage different messaging transport systems, perform store-and-forward functionsand notify of message delivery or sending
MAU Multistation Access Unit.
MAXINT A value in the operating environment. In 32-bit computing Maxint is around 200 million. (In 16 bit Maxint is plus/minus 32767)
MBR Master Boot Record. Lagret I den første sektoren på harddisken. Her lagres vital info, bl.a. data som beskriver partisjonene. Hvis denne delen er ødelagt, boot fra diskett og enter the undocumented DOS command Fdisk /mbr
MBR Master Boot Record. Lagret i den første sektoren på hard-disken. Her lagres vital info, nemlig data som beskriver partisjonene på disken. hvis denne delen er ødelagt, boot fra diskett og enter the undocumented DOS command Fdisk /mbr
MCA Micro Channel Array. Mac og IBM PS/2 sin lokal-buss. Utgått buss-løsning.
MCI Multimedia Control Interface, kontrollgrensesnitt for mulitmedia er et API som kontrollerer multimedia-behandling ved både maskin- og programvare
MCI Media Control Interface. Controls multimedia devices and includes standard commands, such as Open, Close and Play; C-functions and MPEG
MDF Krysskopling hovedinntak
Media-Prosessor På multimedia er denne brikken 6-50 ganger raskere enn Intels raskeste Pentium-prosessor. Chromatic annonserer med en media-prosessor Mpact Media Engine. Kan håndtere 24 bits grafikk, 3D-grafikk og 3D-lyd samt HDTV-kvalitets video på filmer, spill og CD-ROM. Brikken er utviklet i samarbeid med Toshiba og LGSemicon.
Metafil Format Disse inkluderer EPS (Encapsulated PostScript) and WMF (Windows Metafile). Metafil formats are used for precise drawings that may need to be resized.
Metri-Tel Med Metri-Tel abonnement og tilkoplede dataapplikasjoner kan du overvåke og fjerstyre fra hjemmekontoret. (Telenor)
MFC Microsoft Foundations es. (OLE2.0 og Win95 instruksjoner)
MFT Master File Table. NTFS holder rede på innholdet i en logisk diskenhet (volume) i en fil kalt MFT. MFT består av en tabell der hver fil krever en post. Med et stort antall attributter, kan det kreve mer enn en post for hver fil. Det samme kan skje når en fil blir fragmentert. Etter hvert som den logiske disken får flere filer øker størrelsen på MFT. NTFS er laget slik at dersom du sletter filer fra harddisken, blir ikke MFT mindre. I steden oppstår ledig plass som brukes av nye filer. Slik blir MFT fragmentert. Det finnes program som defragmenterer NTFS
MGE Programvare fra Intergraph
MHEG Multimedia and Hypermedia information coding Expert Group. Gruppe under ISO som arbeider med standardisering av multimedie- og hypermediestrukturer. Standard for integrating stills, video, audio, text, etc. i multimedia applications
Microsoft Exchange Microsoft Exchange har fire tjenester: Post, Scheduler (gruppeplanlegging) filbibliotek og egenutviklede applikasjoner. Kommunikasjonen bruker MAPI standarden, men kan bruke gamle MS-gateways, TAPI telefonstøtte og Internett-kommunikasjon. VB-programmering, Replikering kan settes opp med flere replikeringsruter og automatisk bytte til den billigst tilgjengelige. Database: 32-bits relasjonsdatabase, kan bruke SQL server. Exchange er Microsoft sitt nye Post og gruppevare-pakke., lanseres 2.april 1996. Exchange vil erstatte MS Mail
MIDI Musical Instrument Digital Interface. Musikk-datafil
MJEG Software derivative of MPEG. The quality is not as good, but it does not need a dedicated card
MMC Micorossft Management Console
MNP Microcom Network Protocols
MNP 10 Feilrettingsprotokoll for mobiltelefon
MNP 2-5 Microm Network Protocol. Standard for feilretting og komprimering
MNP10 Sørger for at overføringshastigheten justeres opp eller ned i forhold til kvaliteten på linja
MNP2 Enkel feilkorreksjon, asynkron, full duplex
MNP4 Enkel datakompresjon, rundt 2:1. Ofte inkludert i V.42
MNP7 Datakompresjon, omtrent 3:1
MNP9 Datakompresjon, omtrent 3:1
Mode 3 PIO New Protocol. Gives the HD control over the data transfer, not the CPU
MODE-S Secondary Surveillance Radar Type MODE-S
MOTNE Met. Oper. Telecomm. Network Europe
MPC Multimedia PC
MPC-3 Multimedia Personal Computer. A term used to indicate a PCs multimedia abilities. For a PC to reach this standard it must incorporate MPEG playback, a 75MHz pentium or more, CD and a wavetable soundcard
MPEG Moving Pictures Expert Group (ISO-standard for komprimering/koding av video og lyd). (PAL). Gruppe under ISO som arb. med kompressjon av levende bilder. Digitale TV-studio spytter idag ut TV-bilder med 270 Mb/s, men med kompressjon kan dette komme ned på 1.5Mb/s. MPEG-1 = for storage. MPEG-2 = for transmission
MPEG Motion Picture Expert Group. Arbeider med kompressjon av film/video. Digitale TV-studio spytter idag ut TV-bilder med 270Mb/s, men med kompressjon kan dette komme ned på 1,5 MPEG-1 for storage MPEG-2 for transmission. Gruppe under ISO. Standard for encoding and decoding full-screen video at 50 or 60 frames per second. MPEG-1 is designed for home PCs and MPEG-2 is suitable for professional use
MRS Multipurpose Radio System
MSCDEX Microsoft CD Extensions. Program som integrerer CD-ROM stasjonen i DOS. MSCDEX grabs 12 buffers each occupying 2K. You can alter the number of buffers by adjusting the /M: switch used in the command. Prøv å sett denne til /M:0. Dette går utover hastigheten
MSN Multiple Subscriber Number. Ekstra nummer i GSM
MSN Microsoft Network. (Koster 70kr/mnd + 40kr/h i august 1995)
MSSR Monopulse Secondary Surveillance Radar-Monopulse sekundærradar
Multimode m/graded index Er overføring av lys m/ulik frekvens og ulik hastighet. Graded index=redusert pulsspredning som hastighets-forskjellene er opphav til. Fiberoptikk
Multisync Betegnelse på monitor som kan vise bildesignal med forskjellige frekvenser
Multi-timbral The number of different sounds a card can produce simultaneously. Current Wavetable cards are 16-part multi-timbral
NARDS Norwegian Automated Radar Data System
NAT Network Address Translator
NC Network Computer. Oracle bruker op.sys NCOP på sin nye NC
NC Network Computer. Har ikke HD, Floppy, CD; kun tilkopling mot Internet
NCA Network Computing Architecture. Baserer seg på meldingsutveksling og katalogtjenester for forskjellige typer objekter. NCA er basert på Cobra internt. I NCA inngår også Cartridges
NCSA USAs National Center for Supercomputer Applications
NetBios Network Basic I/O System. Grensesnitt som skjuler ulike lokalnett for DOS og appl.prog
NEXT Crosstalk, overhøring mellom par i kabelen
NIC Network Information Center. Any organizasion for supplying information about any network
NICAM Near Instantanous Companded Audio Multiplex. Digitalt lydsystem som gir nesten like god kvalitet som CD
NIU Network Interface Unit. Komm.maskin med grensesnitt mot lokalnett og mot datautstyr
NLX motherboard New motherboard form-factor specification for low-profile systems. Take slot 1 and other processors
NMT Rent analogt mobiltelefonsystem
NNI Network Node Interface. Mellom ATM-switchene i et nettverk
NNTP Network News Transfer Protocol. The protocol used to transfer Usenet news over the internet
Noark Norsk offentlig arkivsystem. Standard fra 1980-tallet for statlig forvaltning. Alle tilbydere til staten baserer sine løsninger på Noark. Linje 2000 og Kontor 2000 er windowsbaserte saksbehandlingssystem. Både GAB og GIS, teleks og post er tilknyttet
Non Volatile Memory Ikke flyktig minne
Non-interlace Linjesprang (non-interlaced=uten linjesprang). Skjermer med non-interlaced går gjennom hver linje av skjermen fra øverst til nederst. Screen image is refreshed completely in one pass
NORCAS Norwegian Civil Aviation Authority System. Består av tre delsystemer; sertifikatsystemet, luftfartssystemet og Norsk luftfartsregister. NORCAS-prosjektet var et Oracle-basert CASE-prosjekt
NOSIP Norsk OSI protokoll
NSK Norsk Standard Krypto. Brikke for kryptering av datakommunikasjon, brukes av departementene
NSP Native Signal Processing. Ny teknologi i PC-er. (Intels egen standard for signal prosessering)
NT Nett Termineringsenhet. Brukes av Telenor, f.eks. NT1, NT3, osv
NTFS WinNT sitt High Performance File System. Se også HPFS
NTSC National Television System Committee. American 525-line TV picture. Brukes i Amerika og i Japan
NVRAM Batteristøttet SRAM. Bruker ultralavt beredskapsstrøm SRAM
OBEX Object Exchange
OCB Outgoing Call Barrier. Sperring av utgående anrop
OCR Optical Character Recognition, optisk gjenkjenning av bokstaver og tall
OCS Open Cabling Sstem
OCX OLE Custom Control, 32-bits etterfølgeren til dagens VBX-kontroller. Visual C++ produserer og bruker OCX
ODBC Open Database Connectivity. Programmeringsgrensesnitt for bruk av databaser på lokalnett. For å bruke ODBC fra Excel må den aktiveres fra Add-In Manager. (MS Query Add-In for å bruke Access sine data. Bruk: Get External Data.)
ODC Open Data Connectivity (ODC 2.0)
ODIN Offentllig Dokumentasjon og Informasjon i Norge
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing. En ny modulasjonsmetode som er meget resistent mot reflekser. Denne mod.metoden kan brukes både for radio og tv. Orthogonal=Rette kanter, Orthografi=Rettskriving, Orthodoks=Rett tro?
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing. En nytt modulasjonsmetode som er meget resistent mot reflekser. Denne mod.metoden kan brukes både for radio og TV Ortogonal=Rette kanter Ortografi=Rettskriving Ortodoks=Rett trosretning?
OLAP OnLine Analytical Processing. Verktøy for å hente ut data fra en database. OLAP brukes i finansielle rapporter og analyser og i salgsanalyser
OLE Object Linking and Embedding. En link tar mindre plass enn et embedded object. Alle objekter har properties
OLE Object Linking and Embedding. En link tar mindre plass enn et embedded object. Alle objekter har properties
OLE 2.0 Object Linking and Embedding. Kopling og innebygging. Info blir en del av mottakerprog. Drag and Drop er en typisk OLE-funksjon. Skal du imidlertid etablere Live Data Links, må du bruke Paste Special som er en “gammel funksjon”
OLE controls Etterfølgeren til VBX-er(VB custom controls). OLE controls kan bygges av 32-bits code. VBX kun med 16-bits code. OLE controls kan bygges med C++
OLR Off Line Reader. A type of software that automates the whole process of logging on to send and receive mail, news and local conferences. On some services this saves on-line charges; on all services it saves phone bills. Most OLR offer threading, which means displaying news and mail in such a way that you can see quickly how messages and reply to them relate to one another
OM-1 A new standard for MPEG, ensuring that borads by various manufacturers can play the same games and software. It refers to the way the board interacts with MPEG drivers
Open GL Standard for grafisk grensesnitt
OpenGL Multiplatform standard and its supporters include Dec, IBM, Intel and Microsoft. OpenGL is an API for high-level graphics development. (3D)
Oppløsning Standard VGA-oppløsning er 640x480. Større oppløsning krever overføring av mere data, og større båndbredde
Oracle 7 Relasjons-RDBMS. Siste ver. 7.1 Enterprise Server (Mai 1996)
Orange Book Beskriver multisession CD i to deler: Part 1: også kalt CD-MO (magneto optical). Tillater overskrivbare data i de ytre sporene på plata. Part 2: også kalt CD-WO (write once). Beskriver CD-R i både singel- og multisession format
ORB Object Request Broker. En infrastruktur som håndterer kommunikasjon mellom objekter og komponenter. ORB gjør det mulig for disse komponentene (objektene) å kommnisere uavhengig av systemaspektene
Orthogonal Modulation Se DAB
Orto- Ortogonal Modulation. Se DAB. Orto= rett (fra gresk)
OSAT Operational Site Acceptance Test
OSI Open Systems Interconnection, delprosjekt innen ISO som omhandler datakommunikasjon
OSI OSI-modellen (Open System Interconnection) er en standard for verdensomspennende komm. som definerer et rammeverk for implementering av protokoller i sju (7) lag
OTP memory CMOS
Overscan Bildet går helt ut til kanten på skjermen, vanlig for TV
Overscan Bildet går helt ut til kanten på skjermen, vanlig for TV


Topp