Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Historie  Fauna  Kystkultur  Fornminner  Norgeshistorie  Industri  Gamle dager  Om navn  Dampskipene  Fyrhistorie 
Kulisteien  Lover  Om fiskeravgift  Våtmark  Skjoldlus  Havørn  Taretråling 

Mange fornminnefelt på Smøla (studer denne lista)
Sted : KORSVOLDEN,13, 4
Består av : Gravrøys
Datering : jernalder?
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Utsikt mot Edøya i syd og mot Kuløy i vest.
Orientering : SV-enden av Storhaverøya
Lokalitet : Storhaverøya
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rund steinrøys, fylt opp med stein av samme størrelse som en finner i fjæra. lett å se, ikke overgrodd.
Diam. 6 - 7 m., ganske flat, høyde ikke oppgitt.
Opplyst v/ Inge Tyrhaug, 6570 Edøy, i brev av 22.9.1998

Sted : DYRNES,48, 1
Består av : Steinalderlokalitet
Antall : 1
Datering : steinalder
Fornminnebeskrivelse : Skivespalter av flint, flekke, 4 stkr flint
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: 8,7. DATO :1912
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Sand og dyrket mark. god utsikt i NV til Dyrnesvågen og SØ oppover Dyrnesdalen.
Orientering : Ca 70 m SV for driftsbygning på gnr 48/1. I enden av Dyrnesvågen. T 10135 funnet i et bekkeleie som går NØ -over fra en liten dam ned til Dyrnesvågen. T 10136 funnet ca 50 m SØ for T 10135, i enden av vågen.
Lokalitet : Dyrnesvågen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass
Fornminnebeskrivelse :
Funnsted for : T 10135 Skivespalter av flint,en 7 cm lang flekke, funnet i et bekkeleie.
T 10136 4 stkr flint funnet i et annet bekkeleie enn T 10135.
Funnet av Nils Klinge (død 1952). Opplysninger ved Nils Baadnes.

Sted : DYRNES,48, 4
DYRNES,48, 16
Består av : Steinalderlokalitet
Antall : 1
Datering : steinalder
Fornminnebeskrivelse : Div. flintgjenstander
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: 8,7. DATO :1912
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Knausete terreng med myrområder mellom oppstikkende berg. Større bergparti i NV (Middagsvarden). Lavere bergknaus i N. Utsikt mot Frei i SV og mot Tustna i S.
Orientering : Ca 70 m SØ for høyeste pkt. på Middagsvarden, ca 200 m NØ for N -enden av Rørvatnet.
Lokalitet : Middagsvarden
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass
Fornminnebeskrivelse :
Funnsted for T 10038
T 10062 Div. flintgjenstander.
T 10139 Div. flintgjenstander (VSS 1912, 8,7).
Steinalderlokalitet beliggende på en flate som heller svakt mot S, - mellom Middagsvarden i N og NNV og en mindre knaus i NØ. Stedet gir godt ly. Fin boflate som ligger på tørrmyr med delvis våtere områder med stedvis oppstikkende bergflater. Bunnens torvtykkelse varierer, - delvis sand og grus under torv. NNØ for boplassen ligger et område inntil Middagsvarden der det er tatt ut en del torv. Dette området kan ha vært en del av boflaten. flaten dekker et areal på ca 40 x 30 m.

Sted : LILLENES,51, 1
Består av : Naturdannelse
Fornminnebeskrivelse : Røys
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: s 118 - 121 DATO :1878
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Berlendt, med myr mellom søkkene. god utsikt til alle kanter, med unntak fra NNØ. Særlig god utsikt innover Smøla.
Orientering : Ca 80 m N for hytte ved Litlnesvatnet, ca 550 m Ø - Sø for Vårbusvågens innerste ende.
Lokalitet : Litlnesvatnet
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Naturdannelse
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys, ligger i et søkk i berget. Godt synlig, tilgrodd med mose.
Mål : D 5,4 m.
Ved kontroll viser dette seg å være en naturdannelse, forvitrede blikker på berg- stort sett mosedekket. Samme fenomen i hele området med forvitret, tottet stein, som dels er løs.

Sted : VEIHOLMEN,52,
Består av : Havneområde
Antall : 1
Datering : middelalder - nyere tid
Fornminnebeskrivelse : Større samling vabein, fiskesøkk av stein, rester av gryte, saltkar , to vevlodd av kleberstein og 6 bryner
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : PUBLIKASJON:DKNVS Museets tilv. DATO :1943
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:1.11.1976
Skisse : ikke.pcx
Orientering : Sjøbunnen, havneanlegget på Veidholmen.
Kulturmiljø : Båthavn
Landskapstype : øy
Lokalitet : Solaklakken
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Kai
Datering : middelalder - nyere tid
Fornminnebeskrivelse :
Funnsted for : T 16188 en større samling av vabein av bein og horn, fiskesøkk av stein, rester av en gryte og et saltkar og to vevlodd av kleberstein og seks bryner.
Funnet under oppmudring av havneanlegget på Veidholmen,sansynligvis i 1933 (Farbregd1976).
Gjenstandene ble tatt opp på forskjellige steder og repr. derfor ikke noe samlet funn. Tingene lå ca 1m nede på bunnen.
Funnene repr. også forskj. tidsper., noen kan gå tilbake til middelalder, eller noe lengre tilbake (tilv 1943).

Sted : VEIHOLMEN,52, 235
Består av : Funnsted for løsfunn
Antall : 1
Fornminnebeskrivelse : Vevspjelk av horn
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: s 60 - 61 DATO :1980
Skisse : ikke.pcx
Orientering : 1 m Ø for husets Ø -vegg (gnr 52/235).
Kulturmiljø : Tettbebyggelse
Landskapstype : øy
Lokalitet : Veidholmen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse :
Funnsted for : T 20197 Dekorert vevspjelk (tilv. 1980).
Funnet under hagearbeid, ca 1 m dypt, på fjellet av Reidun Leonardsen.

Sted : REIRÅEN,65, 9
Består av : Samling steinalderlokaliteter
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : Div. flintredskaper
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:17.11.1987
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:3.12.87
PUBLIKASJON:Univ.Olds. tilv.DATO :1925
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Svakt hellende skråning med bergdrag i S og i N. I Ø, elveleie som renner mot N. Myrområder mot V. Utsikt mot Hitra i N, husene på Veidholmen skimtes i V.
Orientering : Ca 150 m NNØ for grustak på gnr. 65/9, ca 190 m SSV for trigg.punkt 34.81 på Ørntuva.
Lokalitet : Ørntua

Sted : REIRÅEN,65,
Består av : Funnsted for løsfunn
Datering : steinalder
Fornminnebeskrivelse : Div. gjenstander, ikke kartfestet.
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: J.N. 120/1945
PUBLIKASJON:DKNVS Museets tilv.DATO :1945,39 - 40, 1956,162
Skisse : ikke.pcx
Orientering : 16353, 17778 funnet der hvor hjortetrekket over Ramsøyfjorden i sin tid har gått.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse :
Funnsted for : 17778 Nakken av skafthulløks av bergart(tilv.1956).
17779 Ovalt fiskesøkk av stein(tilv.1956).
16353 Bruddstk. av nedre del av pilespiss av grå skifer med avbrutte agnorer(tilv.1945).

Sted : REIRÅEN,65, 9
Består av : Steinalderlokalitet
Antall : 1
Datering : steinalder
Fornminnebeskrivelse : Flintavslag
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : FORFATTER:Møllenhus, K.R.
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : ØNØ -gående bergdrag med lave myrflater i SØ.
Orientering : I SV -enden av et grustak S for Ørntuva, ca 700 m NNV for vegkrysset Frostadheia/veg til sprengstofflager.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass
Fornminnebeskrivelse : Steinalderlokaliteten ligger på en flate som ligger like inntil et bergdrag i V. En større mengde grus er tatt ut i N -lige del av området, som er benyttet som grustak. I VSV -del er en del av boplassen intakt. Dette området dekker et areal på ca 20 X 20 m.
Funnsted for : T ...... flintavslag. (tilv.1991)

Sted : DYRNES,48, 1
Består av : Funnsted for løsfunn
Antall : 1
Datering : steinalder
Fornminnebeskrivelse : Flekkeskrape av flint
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Dyrket mark, eng. God utsikt til Dyrnesvågen i NV og oppover Dyrnesdalen i SØ. Middagsvarden i S.
Orientering : Ca 200 m SSØ for avkjørsel til gnr 48/1, ca 450 m ØSØ for Bakkamyra, i NØ -hjørne. Ca 525 m SV for Dyrnes skytebane.
Lokalitet : Dyrnesvågen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Funnet av Nils Baadnes under pløyning våren 1987 :
En bit av en flekkeskrape av svart flint ?
L : Ca 5,5 cm, tykkelse 3 mm. Tydelig oppskjerpet på to av sidene.
I finnerens besittelse.

Sted : STRØMMEN,20, 1
Består av : Gravrøys
Antall : 1
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: VSS, s 19-20DATO :1904
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Ved lang, smal våg. Lyngbevokste småknauser, myrlendt, enkelte vierskjerr. Utsikt mot Leirvikvågen fra SØ - SV, fra NØ - V flatt myrlandskap.
Orientering : Ca 1050 m V for bruen over Leirvikvågen, ca 75 m VNV for høyspentmast nærmest sjøen, ca 15 m NØ for strandlinjen nedenfor, ca 650 m NØ for Edøy krk.
Lokalitet : Leirvikvågen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Røys
Fornminnebeskrivelse : Liten rundrøys, dårlig markert og lite synlig i terrenget. Oppbygd av bruddstein, hvorav noen få synlige. Ellers for det meste dekket av lyng.
Mål :

Sted : SKJELBERG,22, 7
Består av : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:1922
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Uryddig skogsterreng overfor gården. Berglendt med bergfuru og lyng. Utsikten hemmet av vegetasjon.
Orientering : Ca 65 m NØ for avkjørsel til gnr. 22/7, ca 40 m SØ for gammel grunnmur. Ca 10 m SV for kraftledningslinje, høgspentmast nr 414 står ca 11 m rett N for røysa.
Lokalitet : Elvegarden
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : På et berg inne i et skogholt, vanskelig tilgjengelig :
Rundrøys, lett synlig på nært hold, men uklart markert og lite synlig i terrenget. Bygd av forholdsvis store bruddstein, omrotet. Betydelig utkastet, med en grop i midten (dybde 0.8 m, d 1 m) og en grop i NØ -siden (dybde 0,7 m, d 1 m). Bevokst med furu, lyng og mose, men enkelte steiner er godt synlige.
Mål : D 6-7 m, h 1 m.

Sted : SKJELBERG,22, 7
Består av : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys med veltet bauta
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:1922
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Beitemark, i overgangen mellom skog og brattlendt terreng i NV, og åpen gressmark og hellende terreng i SØ.
Orientering : 80 m SØ for elvemunningen - Teinosen, ca 170 m SSV for hus på gnr. 22/7.
Lokalitet : Elvegarden
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Jordblandet rundrøys, ganske uklart markert og ikke så lett synlig i terrenget. Oppå røysa ligger en del igjen av en steinblokk, ca 1,5 m l og ca 0,5 m br, orientert NV - SØ. Oddbjørn Skjølberg husker at i hans barndom hadde denne steinblokka stått oppreist midt i røysa, og den hadde vært lenger enn den biten som nå ligger igjen. Røysa er bevokst med gress og mose.
Mål : D ca 6 m, h ca 0,5 m.

Sted : SKJELBERG,22, 4
Består av : Funnsted for løsfunn
Datering : steinalder, yngre
Fornminnebeskrivelse : Skiferkniv/dolk
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : PUBLIKASJON:DKNVS Museets tilvDATO :?
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Myr, mellom knauser, bekk gjennom myromr. Utsikt mot Kvernavatnet i ØSØ.
Orientering : Ca 75 m NØ for enebolig, ca 240 m NNØ for Djupvika (gårdsplassen), ca 255 m VNV for Kvernavatnets V -ligste bukt.
Lokalitet : Djupvika
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse :
Funnsted for : T 10880 skiferkniv/dolk, funnet av Nils Olsen Skjølberg (død 1934) i bunnen av en 1 m dyp torvmur på Skjølberg.

Sted : JØSTØLEN,23, 1
Består av : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys med bauta, (bauta med furer).
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Plen og hage. God utsikt til sjøen i S. med unntak i S, berg i alle retninger.
Orientering : Røysrestene ligger midt imellom garasjen og våningshuset på gnr. 23/1, midt på nåværende plen.Bautasteinen befinner seg ca 10 m NV for husets inngangsparti, i et steingjerde som strekker seg ca 5 m fra husets inngangsparti og ca 20 m mot NV.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Johs. Gjøstøl kunne fortelle at han i sin ungdom kjørte bort lassevis med nevestor stein fra det stedet hvor han nå har hagen sin. Disse steinene lå i et område med berg rundt på alle kanter, untatt i S, i et slags søkk. Steinene lå på leire, og i og rundt dem var det fin sand (litt jordblandet) som lå rundt og oppå steinene. De øverste steinene var helt oppunder torven. Oppå alle disse steinene lå, delvis sto en steinblokk. Blokken står i dag i et steingjerde i hagen hos Johs. Gjøstøl. Steinen er regelmessig tilhugget, og på siden som vender mot hagen kan man se loddrette furer som synes å være hugget inn (se skisse i rapport). Det synes også å være en uvanlig steinsort for Smøla.
Johs. Gjøstøl kunne fortelle at da han drev på rydde stein i det som skulle bli hage, syntes han det var uvanlig mye stein etterhvert som han jobbet. Han syntes det var noe merkelig med steinen som lå øverst, det fortonte seg for han som om steinblokken var tillaget. Da han grov den fram, var den sølvglinsende av farge.
Mål på steinblokken : H 0,8 m, br 0,75 m, tykkelse 0,35 m.

Sted : JØSTØLEN,23, 1
Består av : Depotfunn
Antall : 1
Datering : steinalder, yngre
Fornminnebeskrivelse : To flintdolker
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: 4,9.DATO :1914
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Myrlendt, torvland, god utsikt til alle kanter.
Orientering : Ca 250 m N for avkjørsel til gnr. 23/1, ca 100 m V for Kvernavatnet, ca 75 m ØNØ for triggpunkt/signal.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Depotfunn
Antall : 1
Datering : steinalder, yngre
Fornminnebeskrivelse :
Funnsted for : T 7401 Flintdolk
T 11043 Flintdolk
Funnet av Ole J. Gjøstøl (f 1892), funnstedet påvist av finnerens nevø grunneier Johs. Gjøstøl.

Sted : JØSTØLEN,23, 5
Består av : Funnsted for løsfunn
Datering : steinalder, yngre
Fornminnebeskrivelse: Hakke/øks av slipt stein med skafthull
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Dyrket mark. God utsikt mot Jøsund i S.
Orientering : Ved grind på grensen mellom gnr. 23/2 og 23/5, ovenfor vegen.
Lokalitet : Metterstua
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Funnet under grøftegraving i 1981av Finn A. Gjøstøl :
Steinredskap (sansynligvis hakke eller øks) av slipt stein med hull (diam 1,5 cm). L 10,5 cm, br 6,5 cm (på det bredeste). Hullet er i den flate bakkanten, rester av tre inne i hullet (se skiss i rapport).
Funnstedet påvist av finneren.
Steinredskapet har vært i finnerens besittelse, er muligens gått tapt.

Sted : JØEN,24, 2
Består av : Funnsted for løsfunn
Fornminnebeskrivelse : Steinsøkke
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På en hals med svakt hellende terreng til begge sider (Ø og V). God utsikt til Lauvøyvågen i S.
Orientering : 110 m N for sjøen (Lauvøyvågen), 60 m NV for bekkesving (bekk som går til Lauvøyvågen), ca 550 m SSØ for våningshus på gnr 24/2.
Lokalitet : Lauvøyvågen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Funnet ca 1 m dypt av Kåre Skaret under torvtaking i 1955 :
Steinsøkke, eggformet, ca 20 cm langt, 12- 13 cm bredt. Tillaget spor rundt steinen.
I finnerens besittelse, muligens gått tapt.

Sted : JØEN,24, 3
Består av : Funnsted for løsfunn
Datering : steinalder, yngre
Fornminnebeskrivelse : Flintdolk, funnet under torvstikking i en dybde av 1,5 m på "Skaget" tett ved Løvøyvågen.
I nærheten ble det også funnet tilhugde peler, disse sto ikke så dypt som dolken ble funnet, men ca 0,7 m. Gbr. Anders E. Gjøen mener bestemt at pelene (som var svært morkne) var tilhugget med jernøks. (litt)?
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : FORFATTER:?
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Torvland, god utsikt til sjøen i S.
Orientering : Ca 450 m VNV for kjempedigert steingjerde (ikke avmerket på kart), ca 450 m NNV for Møtua.
Lokalitet : Jøa
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Flintdolk, funnet under torvstikking i en dybde av 1,5 m på "Skaget" tett ved Løvøyvågen.
I nærheten ble det også funnet tilhugde peler, disse sto ikke så dypt som dolken ble funnet, men ca 0,7 m. Gbr. Anders E. Gjøen mener bestemt at pelene (som var svært morkne) var tilhugget med jernøks. (litt)?

Sted : SKOMSØEN INDRE,40, 1
Består av : Gravhaug
Fornminnebeskrivelse : Langhaug, mulig naturdannelse
Utstrekning : X m
Tradisjon
Kjempegreft, 2 kjemper skal være gravd ned i enden av vika, har sammenheng med navnet.
Litteraturhenvisninger : FORFATTER:Bendixen, B.E.TRYKKEÅR:1878
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Et myrdrag som går S - N, og i S dreier mot SV mellom to bergdrag (i så vel Ø som V) med mye berg i dagen. sjøen kommer inn i en lang trang vik i N. I S på myra en del tjern.
Orientering : Ca 10 m S for flomålet i S -enden av Kjempegreftvågen. Ca 320 m NNØ for Kjempegrefthaugen
Lokalitet : Kjempegreftvågen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravhaug
Fornminnebeskrivelse : Langhaug, nokså lett synlig, klart markert i Ø - V og N - men uklar i S.( Båtformet, spissene i N, men uklar i S.) Buet profil. Består av grus, sand med spredte stein, tykk torv øverst. bevokst med lyng, gress og mose.
Mål : L 10 m, br 3 m, h 0,7 m.

Sted : SKARPNES NEDRE,42, 1
Består av : Steinalderlokalitet
Antall : 1
Datering : steinalder, eldre
Fornminnebeskrivelse : Stikler, skrapere, samling flekker, flekkekniv
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: s. 31, s. 4-5 DATO :1928, 1929
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Flatere parti mellom NØ -SV -gående bergdrag. Begrenset utsikt. Are Pettersen: Steinalderlokaliteten avgrenset mot aust av en bratt fjellveg, mot vest av ei slak stigning og mot NØ av et myrområde. Mot SV sees den gamle strandvollen nederst i åkeren som danner den naturlige grense i den retningen. Lengere mot SV sees det gamle sjøområde, hvor det idag er gressåker. Området ligg lunt til i terrenget. Ligg på ei skråning orientert NØ-SV opp mot ei naken kolle mot aust og med litt avstand til ei annen kolle mot vest.
Orientering : Ca 200 m SV for Vollan gravsted, ca 400 m ØNØ for trigonometrisk punkt 47.69.
Lokalitet : Flintdalen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass
Fornminnebeskrivelse :
Funnsted for : T 13834 stikler (2 stk), skrapere (3 stk), samling flekker.
T 13899 flekkekniv
(tilv. 1928 og 1929)
Funnet i 1928 og 1929 under nyrydning av jord av daværende eier Bastian Width Kuløy.
Lokaliteten ligger i et slakt, mot N, skrånende område med SV-NØ-gående bergdrag i NV og SØ. Stor boflate med forholdsvis godt ly. Fine innseilingsforhold da vannet sto høyere. Da jorda ble oppdyrket i 1928 ble det lagt merke til at jordsmonnet på dette stedet skilte seg markant ut fra området omkring. Jorda her var mye mørkere - lignet en mødding. Områdets størrelse beregnes til 1- 2 mål. Ved pløying av jorda dukker det tidvis opp flintgjenstander.
Funn oppbevares på gården.

Sted : SKARPNES NEDRE,42, 2
Består av : Steinalderlokalitet
Antall : 1
Datering : steinalder, eldre
Fornminnebeskrivelse : Steinalerlokalitet: Funnsted for div. flintgjenstander
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: 8, 7. DATO :1912
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Myrområde med tørrere partier omkring. Avskjermet av bergknauser i alle retninger, med unntak av i NØ, der det går bratt ned mot Vollvågen.Utsikt mot Vollvågen i N og mot Middadshøyden i NØ.
Orientering : Ca 120 m S for bukt Vollvågen, ca 250 m V for Vollan gravplass, like SØ for aldershjemmet.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass
Fornminnebeskrivelse : Steinalderlokalitet.
Funnsted for : T 10037 div. flintgjenstander
T 10061 div.
T 10137 div.
(tilv. 1912)
I følge hjemmelsmann Torstein Falch skal det her ha blitt funnet opp til flere gjenstander av flint. Gjenstandene ble oppbevart på den gamle skolen som nå forlengst er revet. Falch bygde sine opplysninger på det hans gamle lærer hadde fortalt. Læreren hadde også påvist stedet for sine elever.
I bukten i Vollvågen, like N for den antatte boplassen har det tidligere vært et fiskestengsel - steiner var lagt opp på tvers over bukten, slik at det ved fjære sjø fungerte som en sperre for fisken. Dette stengselet ble imidlertid fjernet for ca 3 år siden, da det ble bygget ny veg til Nordnes.
Opplysninger ved Torstein Falch, 69 år.

Sted : BÅTNESSET,46, 2
Består av : Steinalderlokalitet
Datering : steinalder
Fornminnebeskrivelse : Samling flint
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: 8, 7. DATO :1912
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Omgitt av berg, funnstedet myr oppå grus. Dårlig utsikt.
Orientering : Ca 100 m SV for stein med innslått årstall 1893 på høyre side av vegen mot Dyrnes. Ca 500 m NØ for idrettsplassen. I kant med vegen.
Lokalitet : Båtnes
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass
Fornminnebeskrivelse : Fra dette området er følgende funn gjort :
T 9994, T 10039 f. T 10138,
funnstedet ligger ved bygdevegen i et grustak imellom to berghamre.
Funnet består av ca 100 stkr flint, deriblant flere gode flekker, inntil 7cm lange (VSS 1912, 8, 7).

Sted : BÅTNESSET,46, 2
Består av : Funnsted for løsfunn
Fornminnebeskrivelse : Smalt brett av eik
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: s 24 DATO :1936
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Bred kløft som går i NØ - SV -lig retning mot bergdraget (knausen) Svenskhaugen i V og skråning i Ø. Området synes dyrket, men er i dag brakkmark. Delvis bebyggelse.
Orientering : Ca 30 m fra flomål opp fra bukten Utstrand i N, ca 150 m fra vegkrysset Rv 669 og veg ut forbi Utstrand.
Lokalitet : Svenskhaugen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : John Grimsmo fant i 1929 i myr i en dybde av 1,58 m, liggende på selve berget :
T 15254 smalt brett av eik (tilv. 1936).

Sted : STRØMMEN,20, 1
Består av : Samling gravrøyser
Fornminnebeskrivelse : 3 rundrøyser
Utstrekning
14 X 20 m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: VSS, 4, s 19-20 DATO :1904
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Ved lang, smal våg, lyng og mosegrodde knauser, myrdrag innimellom. God utsikt til Leirvikvågen i Ø, V, S. Myrlandskap i N. Aure i Ø.
Orientering : Ca 1215 m V for bru over Leirvikvågen, 50 m NNØ for strandlinjen. Ca 150 m ØNØ for høyspentlinje, hvor det krysser fra land til vann over Leirvikvågen.Ca 535 m ØNØ gor Edøy krk.
Lokalitet : Leirvikvågen

Sted : Edøy,13, 4
Består av : Gravrøys
Antall : 1
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Myrlendt, enkelte små lynggrodde bergrygger. Utsikt over Edøyfjorden mot Tustna i SSØ, og Aure i ØNØ.
Orientering : 20 m NNØ for liten parkeringsplass, ca 45 m NNØ for NV -hjørne av Edøy gamle skole, ca 120 m SV for gammel låvebru.
Lokalitet : Valen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys, uklart markert og ikke lett synlig i terrenget. Noen stein synlig, ellers lynggrodd.
Mål : D 6,5 m, h 0,2 m.

Sted : KORSVOLDEN,13, 12
Består av : Steinsetning
Antall : 1
Datering : jernalder, eldre
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:05.11.47
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På engmark, god utsikt i N mot Kulisvaet, ellers småkupert, knausete terreng - lyng og krattbevokst.
Orientering : 1 m S for steinpotetkjeller med torvtak, gnr 13/12,13, ca 40 m NNV for våningshuset på gnr 13/12,13.
Lokalitet : Dambukta
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Steinsetning
Fornminnebeskrivelse : I følge O. Yderstad, (1947) :
To rader flate stein satt ned i sandgrunnen på høykant. En ca 1 m lang steinhelle (veltet ?), nær radene. Steinsetningen avdekket og fjernet av Jon Dambukta i begynnelsen av dette århundre.
Stedet påvist for O. Yderstad i 1947,(se skisse i innberetningen).

Sted : Edøy,13, 4
Edøy,13 , 12
Består av : Steinsetning
Datering : jernalder, eldre
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:05.11.1947
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Engmark, god utsikt i N mot Kulisvaet, ellers småkupert, knausete terreng - lyng og krattbevokst.
Orientering : Ca 60 m SØ for X03,8966 M 10, fornm.nr 9284), rett utenfor våningshusets på gnr 13/12,13 SØ -hjørne.
Lokalitet : Dambukta
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Steinsetning
Fornminnebeskrivelse : I følge O. Yderstads innberetning (1947) :
Rektangulær firkant av kuppelstein lå i lite søkk i fjellgrunnen.
Steinsetningen ble for mange år siden avdekket av Jon Dambukta. Alt ble fjernet.

Sted : KORSVOLDEN,13, 12
KORSVOLDEN,13, 13
Består av : Steinsetning
Antall : 1
Datering : bronsealder - jernalder
Fornminnebeskrivelse : Bruddstk. av kleberkar, tveegget pilespiss av kvarts
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:20.06.1948
Henvisning: DKNVS Museet DATO :1947, 1948
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:25.10.1947
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:02.11.1947
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Myr, i knausete, lynggrodd terreng.
Orientering : Ca 200 m SV for X04,8966 (fornminnenr 9285), ca 250 m S for flomål.
Lokalitet : Dambukta
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Steinsetning
Fornminnebeskrivelse : Funnet under torvgravning, dybde ca 0,9 m :
- T 16547 to bruddstk. av et kar av kleberstein, funnet av Andr. Tyrhaug (tilv. 1947).
- T 16630 tre brudd av samme kleberkar som T 16547, funnet under ettergravnig av O. Yderstad (tilv. 1948).
- T 16631 tveegget pilespiss av klar kvarts. Funnet ikke langt unna T 16547 og T 16630 av Olaus Tyrhaug.

Sted : Edøy,13, 14
Består av : Steinsetning
Antall : 1
Datering : jernalder, eldre
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Småkupert kystlandskap, lyng og småkjerr, myrer innimellom. Utsikt mot Edøyfjorden.
Orientering : 195 m SSØ for SØ -hjørne på fjøset på gnr 13/14, ca 120 m N for spissen på markert utstikkende nes, ca 25 m NØ for eiendomsgrensen til gnr 13/1.
Lokalitet : Norddal
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Steinsetning
Fornminnebeskrivelse : På toppen av knausen :
2 - 3 små forhøyninger, helt lynggrodd, Tykt torvlag, som tilsynelatende bare dekker fast fjell, men det kan være en lav steinsetning under vegetasjonen. Høyst sansynlig er dette en ørnetue.
Mål : D 2 - 3 m, h 0,3 m.

Sted : KORSVOLDEN,13, 22
Består av : Gravrøys
Antall : 1
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:05- 08.10 1947
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:13.03.90
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Berglendt, krattbevokst. God utsikt til Kulisvaet og Edøyvalen.
Orientering : Ca 240 m ØNØ for hus på gnr 13/12,13, ca 3 m NNV for hytte gnr 13/22, 15 m Ø for strandlinjen.
Lokalitet : Dambukta
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Helt ute på neset, på liten knaus :
Rundrøys, dårlig markert, lett synlig. Enkelte rundkamp i dagen. Grop i sentrum (d ca 5 m, dybde 0,5 m) Bevokst med lyng og kratt, delvis av furutrær.
Mål : D 6,7 m, ca 0,5 m - 0,6 m h.
Påvist av Jan Dambukta til O. Yderstad i 1947.

Sted : Edøy,13, 24
Består av : Steinalderlokalitet
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : 69 flinter
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : PUBLIKASJON:DKNVS Museets tilv. DATO :1935
Henvisning: J/N 149/47, Topark. UNIT VMDATO:5.10,8.10-1947
Henvisning: J/N 83/48, Topark. UNIT VMDATO:20.06-1948
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Midt i et myrsøkk, torvland, knausete terreng. God utsikt til Kulisvaet og Edøyvalen. Lyngvegetasjon.
Orientering : 225 m V for våningshus gnr 13/24, ca 130 m V for trigonometrisk punkt.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass
Fornminnebeskrivelse :
Funnsted for : -T 15086 megalittisk markfunn, tilsammen bestående av 69 flinter, bla 2 sagblad (tilv.1935).
Funnet av Ingar Tyrhaug under torvtaking ca 1 m dypt i myren, omtrent på bunnen, eller ca 0,3 m over denne.
Flintene ble funnet samlet, i nærheten av en trerot, noen kullbiter like ved.

Sted : HESTØEN,15, 1
Består av : Gravrøys, fjernet
Antall : 1
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:juni 1966
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På høyeste parti på øy, steinete og berglendt, i S bratt skrent dannet av utsprengninger.
Orientering : 100 m Ø for høgspentlinjes bøy mot Hestøysundet, 400 m V for Hestøyskjæret. På Hestøyas Ø og høyeste parti, i skråning mot SV.
Kulturmiljø : Steinbrudd
Landskapstype : øy
Lokalitet : Storhaugen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys, var godt synlig ved registrering i 1991, grop i sentrum (1,7x1 m, 0,6 m dyp), ser rørt ut.
Mål : D 6,3 m.
Røysa ble ikke gjenfunnet under kontrollreg. 1995. I mellomtiden er det kommet et stort steinbrudd her i forbindelse med veiutbygging, og røysa er sansynligvis fjernet i forbindelse med dette.

Sted : ROSVOLD - PRESTE,18, 7
Består av : Gravrøys
Antall : 1
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:juni 1966
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:27.02.92
Henvisning: Fornminnenr 47 på Smøla kommunes temakart over registrerte fornminner
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:25.02.92
Skisse : ikke.pcx
Orientering : 100m NØ for våningshus Gnr. brnr. 18/7 100m SØ for våningshus på prestegården.
Lokalitet : Klauvik
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Antall : 1
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : På en lavereliggende kolle, ca 17m ØNØ for høyeste punkt på neset.
Rundrøys, ganske godt markert, men ikke så lett synlig i terrenget. Bygd av rundkamp - mellomstor til stor. Grop i midten. (diam. 2,5m dybde 0,7m) . Grøft langs røysas SV side, fra S til V. Den er helt overgrodd med gress og løvtrær (selje, rogn og bjørk). Mål: Diam. 8m, h 1,2 m.
Foto
Pentax II, nr 14 mot ØSØ

Sted : ROSVOLD - PRESTE,18, 3
Består av : Gravrøys
Antall : 1
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : Langrøys
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: VSS, 4s. 19-20
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Flatt nes med lyng, god utsikt mot N og Ø
Orientering : Ca 100 m V for østligste nes på Kalvøya, ca 30m S for stranda i N.
Landskapstype : øy
Lokalitet : Kalvøya
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : En skipsformet røys, lengde 14,5m, bredde 4m
Hull i østenden. 3m fra Ø-enden lengde 1,6m bredde 0,6m dybde 0,7m. Ser rørt ut, lynggrodd, noen stein i dagen. Ser ut som den er spiss i begge ender.

Sted : ROSVOLD - PRESTE,18, 6
Består av : Naturdannelse
Fornminnebeskrivelse : Røyser
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: VSS, 4 s. 19-20
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Slak berglendt skråning mot VSV. God utsikt mot Skoghaugen i S og Kalvøya i N.
Orientering : 450 m NV for avkjørsel til Skogsletta fra Rv 380, ca 50 m S for Kalvøya (BL 124-5-1).
Lokalitet : Skogsletta
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Naturdannelse
Fornminnebeskrivelse : 3 røyser som ved kontroll viste seg å være naturformasjoner.

Sted : ROSVOLD - PRESTE,18, 3
Består av : Samling gravrøyser, fjernet
Antall : 3
Datering : jernalder, eldre
Fornminnebeskrivelse : Gravrøyser (3) med funn fra eldre jernalder
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: 184 DATO :1877
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Knausete lyngbevokst terreng, med spredt løvskog og myrdrag innimellom.Ved foten av bergknaus, i kanten av dyrka mark. God utsikt til sjøen, utsikten ellers hemmet av berg.
Orientering : 170 m NØ for våningshus gnr 18/3,150 m SV for Greftskagets strandlinje, ca 128 m NNV for utløpet av bekken i Djupvika.
Lokalitet : Djupvika
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Antall : 3
Datering : jernalder, eldre
Fornminnebeskrivelse : Mulig
Funnsted for : T 561 Stk. av spannformet leirkar. Funnet med brente bein i et lite kammer i en røys på en fjellknaus like ved sjøen. På dette stedet (skaret Djupdal) har det ligget i det hele 3 røyser, hvor det er gjort flere funn fra eldre jernalder bla :
562 -3 a. Bruddstk. av sverd
b. Bruddstk. av en firegget spydspiss.
c. Bruddstk. av falen til rn spydspiss.
d. Et stk. bein.
Funnene lå i en naturlig fordypning i klippen, som var benyttet som gravkammer. En helle lå over klippen.
Funnstedet påvist av Inge Sæter.

Sted : ROSVOLD - PRESTE,18, 3
Består av : Gravrøys
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:24.05.84
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : I dag vegtrase. Lyngbevokste knauser, myrdrag, spredt løvskog, utsikt mot sjøen mllom knausene.
Orientering : I vegskjæring. vegkryss fra gnr 18/3 og Rv. til Edøy.
Lokalitet : Djupvika
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Fjernet av statens vegvesen.
Sansynligvis R1 i Geir Tilseths innberetning.

Sted : ROSVOLD - PRESTE,18, 4
Består av : Gravrøys
Antall : 1
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På toppen av en bergkolle i knausete, myrlendt terreng med berg i dagen. God utsikt mot sjøen i S. Lyng og gressvegetasjon.
Orientering : Ca 270 m V - VNV for V -bruhodet på brua mellom Lamøya og Rossvolløya, ca 225 m SSV for Singsøytjørna, ca 30 m N for flomål og 70 m SV for Nørdholmtjørna.
Landskapstype : øy
Lokalitet : Rosvolløya
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : På en liten kolle :
Rundrøys, godt synlig og godt markert. Oppbygd av middelsstor bruddstein. I sentrum bruddstein i et rekangel uten vegetasjon orientert Ø - V (l ca 3 m, br ca 2 m). Ellers bevokst med gress, lyng og mose.
mål : Ø - V ca 8 m, N - S ca 7 m, h ca 0,6 m.

Sted : ROSVOLD - PRESTE,18, 4
Består av : Røys
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På toppen av bergkolle i småknausete, myrlendt terreng, utsikt mot sjøen og skjærgården i Ø og S. Tustne i SSØ, Aure i SØ.
Orientering : Ca 270 m VNV for V -brohodet på brua mellom Lamøya og Rosvolløya, 120 m SSV for S -bekkeutløp fra Singsøytjørna, 50 m Ø for Nørdholmtjørna.
Landskapstype : øy
Lokalitet : Nørdholmtjørna
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Røys
Fornminnebeskrivelse : Lyngbevokst smårøys.
Mål : D ca 1 m, h 0,25 m.

Sted : ROSVOLD - PRESTE,18, 4
Består av : Gravrøys
Antall : 1
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På en høyde med lyngbevokste knauser, myrdrag innimellom. Utsikt mot sjøen og skjærgården i Ø og S. Tustna i SSØ, Aure i SØ.
Orientering : Ca 150 m SV Singsøytjørna, ca 120 m N for R01,8966 M 4, fornminnenr 9296.
Landskapstype : øy
Lokalitet : Nørdholmtjørna
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys, godt synlig, men dårlig markert, oppbygd av middels stor bruddstein, hvorav en god del er synlige.
Utkastet fra sentrum mot S. Bevokst med lyng.
Mål : D ca 4 m, h fra SV ca 0,45 m.
2 m N - NNØ for røysa, er en liten reist stein, fundamentert med 2-3 bruddstein, som alle er mosegrodde.

Sted : ROSVOLD - PRESTE,18, 3
Består av : Funnsted for løsfunn
Fornminnebeskrivelse : Steinbryne
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Dyrket mark, god utsikt mot sjøen i Ø. Lyngbevokste knauser med myrdrag innimellom, spredt løvskog.
Orientering : 105 m ØNØ for våningshus gnr 18/3, ca 45 m N for bekk i Djupvika, ca 120 m VNV for utløpet av bekken i Djupvika.
Lokalitet : Djupvika
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Steinbryne (skisse i reg.skjema) l 26,5 cm, br 8-9 cm, tykkelse ca 2 cm.
Funnet av Inge Sæter under grøftegraving i en dybde av 1 - 1,2 m.
oppbevares av finneren.

Sted : Edøy,13, 4
Består av : Gravrøys
Antall : 1
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På en markert bergknaus, ut mot sjøen, rett SSv for det smaleste partiet på Edøyvalen. Bjørketre vokser på Ø -side av berknatten.
Orientering : 225 m ØNØ for Edøy gamle skole, ca 40 m V for strandlinjen, 120 m SSV for avkjøsel til Dambukta.
Lokalitet : Valen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : På knausens høyeste punkt :
Rundrøys, noe uklart markert, men relativt lett synlig. ujevn overflate, enkelte stein åpenbart fjernet. I NNV -del av røysa et søkk - mulig kammer ?, men sansynligvis er søkket foråsaket av steinuttak. Søkkets mål : (1x0,8 m), dybde 0,4 m.
Røya er overgrodd med gresstorv og einer.
Mål : D 6,9 m.

Sted : ROSVOLD - PRESTE,18, 3
Består av : Pæler i myr
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: VSS, 4 s. 19-20 DATO :1904
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Torvland. Utsikt til Skogsletta i NV og sjøen i SØ. Ellers lyngbevokste knauser med myrdrag innimellom, spredt løvskog.
Orientering : Ca 70 m N for våningshusetpå gnr 18/3. rett ved gårdsvegen ned til gården. Fra veg til Rosvoll, ca 200 m fra krysset.
Lokalitet : Djupvika
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Pæler i myr
Fornminnebeskrivelse : Det skulle være funnet pæler av tre i myra under torvtaking kunne Inge Sæter opplyse, kunne ikke gi nærmere beskrivelse.

Sted : Edøy,13, 1
Består av : Samling gravrøyser
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : 2 rundrøyser
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:17.06.1993
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Knausete terreng, myrer innimellom, lyng og småkjerr. God utsikt over Edøyfjorden, Hitra i NØ, Tustna i SØ.
Orientering : ca 200 m NØ for der hvor høgspentlinjen starter (ved sjøen),ca 1110 m ØNØ (80 grader) for Edøy krk., ca 350 m S -SSØ for Rv. 385, ca 250 m ØSØ for Storvarden.
Lokalitet : Korsvollen

Sted : Edøy,13, 4
Består av : Middelalderkirke
Antall : 1
Datering : middelalder
Fornminnebeskrivelse : Edøy gamle kirke, restaurert middelalderkirke
Utstrekning : X m
Arkeologiske underskelser: Y
Tradisjon : Opprinnelig sto det et hov her, hvor man gikk i land og ofret til gudene før man tok fatt på det farlige havstykket eller for vel overstått reise.
Litteraturhenvisninger : Henvisning: JNr. 59/1932 Topark. UNIT VMDATO:07.12.1932
Henvisning: JNr. 33/1932 DATO :03.08.1932
Henvisning: JNr.20/1932 Topark. UNIT VMDATO:28.04.1932
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:15.09.1928
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:15.09.1936
Henvisning: Topark. UNIT VM
Henvisning: Topark. UNIT VM
Henvisning: Topark. UNIT VM
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:23.11.1989
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:09.11.1989
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:sept.1930, okt.1930
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:08.07.1955
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:11.08.1989
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På en høyde, lett synbart fra skipsleia, ut mot Griphølen og Hustadvika. Edøyfjorden går her inn fra havet og fortsetter Ø -over i Trondheimsleia, eller "Skeida" som den kaltes i gamle dager.Eng og åker rundt kirka.
Orientering : NV hjørne ca 110 m SSØ for NØ hjørne på våningshuset på gnr 13/3, kirkas SV hjørne ca 80 m NØ for NØ hjørne på våningshuset på gnr 13/4.
Lokalitet : Edøy gamle kirke
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Kirke
Antall : 1
Datering : middelalder
Fornminnebeskrivelse : Restaurert middelalderkirke, sansynligvis bygd på 1100 -tallet i romansk rundbuestil.Skipet er rektangulært, koret smalere og rett avsluttet i Ø. Skipet har både N og S portal. Av muren sees at kirken må ha vært forlenget. Det er sansynligvis kun koret som har vært opprinnelig. og kirken kan derfor ha fungert som huskapell.
Korvinduet er opprinnnelig, og har rundbueåpning med en rundbuet sandstein øverst.
I 1887 ble kirken ødelagt av brann etter lynnedslag, og kirken ble liggende i ruiner.
Under krigen befestet tyskerne kirkeruinen, og anla bunkers N for og innunder koret i kirken. Tyskerne anla også flere batteri rettet mot skipsleia i Ø, og bygde ganger mellom disse. Mesteparten av jordlaget Ø for kirka er derfor omrotet.
I V bygde tyskerne en trebygning med betongsåle like inntil kirka, betongfundamentet ble fjernet i 1989 (Rapport A.T.Hommedal 1989).
Kirken ble restaurert etter krigen og sto ferdig 4 juni 1950.

Sted : Edøy,13, 30
Består av : Funnsted for løsfunn
Fornminnebeskrivelse : Brent stokk
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:02.11.92
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : I bakkeskråning, under bergkolle, på slette. I skogholt, utsikt hemmet pga vegetasjonen.
Orientering : Under hytta på gnr. 13/30, ca 40 m SØ for kårhuset på 13/2, ca 70 m VSV for R02, 8966 N16.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Johs. Fugelnes opplyste at da de grov ut kjelleren til hytta som er oppført på gnr 13/30, ble det funnet en brent trestokk.
Grunnen besto av sand så dypt som kjelleren ble gravet. Den brente trestokken ble spesiellt lagt merke til, da den ble funnet på ca 2 m dybde (L.E. Narmo 02.11.92).Funndybde og beliggenheten i solrik bakkehelling taler iflg. Narmo for at funnet er forhistorisk.

Sted : Edøy,13, 4
Består av : Funnsted
Antall : 1
Datering : middelalder - nyere tid
Fornminnebeskrivelse : Søkke av brent leire
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:23.08.1973
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Åker.
Orientering : Funnet på en åker ved Edøy gamle kirke.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : I åkerområde med funn som tyder på tidligere bosetning. Her det bl a funnet et søkke med gjennomgående hull av brent leire, svart og med småstein og keramikk i massen. Funnet fremvist av Arild Hals, 6672 Kanestraum. I samme område er det også funnet et vevlodd av kleberstein med hull. (Tidligere ID-nr 9279).

Sted : KORSVOLDEN,13, 2
Edøy,13, 2
Består av : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:11.03.1993
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Åpent lynghei landskap. Konglomeratberg dominerer rundt røysa.God utsikt.
Orientering : Ca 240 m Ø for flomål, 60 m ØNØ for R02,8966 M8, ca 180 m V for jordbruksveg. 15 m S for grøft langs granplantefelt.
Lokalitet : Nordbeite
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : På høyeste punkt av en bergnabb :
Rundrøys, oppbygd av 2 - 3 lag med stein (0,3 - 0,5 cm i d), lagt rett på berg. I sentrum helle (største mål 0,8 m),mulig flyttet dekkhelle. Gravrøys ser relativt urørt ut, selv om noen stein er utkastet.
Bevokst med lyng, mose i sentrum.
Mål : N - S 6,9 m, Ø - V 6,4 m, h 0,7 m.

Sted : Edøy,13, 2
Består av : Gravrøys
Antall : 1
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:11.03.1993
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Lynghei, god utsikt over Kulisvaet.
Orientering : Ca 84 m NNV for NØ gjerdestolpe, ca 195 m Ø for flomål, ca 60 m 115 grader V for R01,8966 M 8,ca 240 m V for jordbr.veg.
Lokalitet : Nordbeite
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys, markerer seg tydelig ved vegetasjonsforandringer i forhold til omgivelsene ellers. Godt synlig.
Oppbygd av kuppel (ca 0,4 - 0,5 m i d).
Grop i midten (dybde ca 0,3 m, 2,8 m NØ x 2,0 m SV). Dekkhelle i SV -del (1,0 x 0,7 m).
En del stein i dagen (der den virker forstyrret), ellers dekket med lyng og mose.
Grunnen under røysa ser ut til å være morene, jord/grus med et ca 0,1 m tykt lag med torv/humus.
Mål : D ca 6,8 m, h 0,4 - 0,5 m.
Påvist av Odd Moe, 1990.

Sted : Edøy,13, 2
Består av : Kullforekomst
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:07.01.1975
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:14.01.1975
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Dyrka mark.
Orientering : Ca 150 - 200 m S for husene på gården, ca 400 m N for Edøy krk.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Kullforekomst
Fornminnebeskrivelse : I 1975, hadde Odd Moe under grøftegravnig funnet trekullkonsentrasjon, ca 0,5 m i d, ca 5 - 10 cm dyp (tykkelse). Trekullkonsentrasjonen lå under et lag med grus.

Sted : Edøy,13, 3
Består av : Gravfelt, delvis fjernet
Antall : 1
Datering : jernalder
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:02.11.1992
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På bakkekam i dyrka mark, skrånende mot N, utsikt mot Edøyfjorden i Ø.
Orientering : Ca 150 m NNØ for kirken, ca 60 m NNØ for veg til fergekai.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravfelt
Antall : 1
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : Johs. Fuglem fortalte under reg. sept.1995 at de hadde funnet ei stor steinrøys og kull under grøftegravning på åkeren. Bunnlaget (ikke alle steinene ble fjernet) av røysa er fremdeles under dyrka marka.
L.E. Narmo (02.11.92) mener at opplysningene sansynligvis gir en klar indikasjon på at det under åkerlaget her ligger et bosetn.omr. fra forhistorisk tid. I åkerområdet NV-over fra denne røysa ligger flere delvis fjernede gravrøysunder pløyelaget. Ifølge Arild Fugelnes (reg. 1995) kommer plogen under pløyning av denne del av åkeren ned på 2 - 3 steder med konsentrasjoner av kuppelstein. Kuppelsteinene ligger i sand/jordholdig jordsmonn. Sansynligvis er dette overpløyde, dels fjernede graver under dyrka mark, dette også sett i forhold til andre fornminner på gården.

Sted : KORSVOLDEN,13, 3
Består av : Gravfelt
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Dyrket, noe hellende mark.
Orientering : Ca 45 m N for N -hjørne av låven på gnr 13/3, ca 90 m V for avkjørsel fra hovedveg til gnr. 13/3
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravfelt
Fornminnebeskrivelse : Ifølge Arild Fugelnes (reg. 1995) kommer plogen under pløyning av denne del av åkeren ned på 2 - 3 steder med konsentrasjoner av kuppelstein. Kuppelsteinene ligger i sand/jordholdig jordsmonn. Sansynligvis er dette overpløyde, dels fjernede graver under dyrka mark, dette også sett i forhold til andre fornminner på gården.

Sted : Edøy,13, 3
Består av : Bauta
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : Flyttet bautastein.
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark.UNIT VMDATO:02.11.92
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Bautasteinen ligger nå på gårdstunet til gnr 13/3, tidligere på bakkekam med vidt utsyn over Trondheimsleia.
Orientering : Inntil NØ -hjørne av låven på gnr 13/3, tidligere i NV hjørne av kirkegården tilhørende Edøy gamle kirke.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Bautastein
Fornminnebeskrivelse : Bautasteinen sto opprinnelig helt inntil NV -hjørne på kirkegården. kirkegården ble "jevnet" i 1978, og bautasteinen ble sammen med annen stein tippet i fjæra.
Da låven på 13/3 skulle utvides ble bautasteinen sammen med annen stein som ble brukt til fyllmateriale i grunnmuren hentet fra fjæra. Bautasteinen ble imidlertid tatt vare på , og ligger nå inntil låvens NØ -hjørne, og blir nå benyttet som sitteplass.
Kirkegårdsgraver Martin Jonsen påpeker ar det var mye stein i NV -hjørne av kirkegården. Jonson er overbevist om at det her tidligere må ha ligget en gravrøys . Bautasteinen kan muligens ha sammenheng med denne gravrøysa. Det er fortsatt en forhøyning i kirkegårdens NV -hjørne.

Sted : Edøy,13, 3
Består av : Gårdsgrunn
Antall : 1
Datering : middelalder - nyere tid
Fornminnebeskrivelse : Funn av mynter, mulig åkerrein
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:02.11.92
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Gårdstun/hage.
Orientering : NØ ende av våningshuset på gnr 13/3.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gårdsgrunn
Antall : 1
Datering : middelalder - nyere tid
Fornminnebeskrivelse : Under hagearbeid/opparbeiding av gårdstun, er det i tidens løp funnet ca 5 mynter fra ca 1650, ca 1,5 cm i D, tynne, trykt på begge sider.
En mynt skiller seg ut, den er sansynligvis eldre, den er meget tynn, trykt på en side med muligens en face portrett. Myntens d ca 1 cm, mynten er i meget dårlig forfatning,ytterkanten er meget skjør og små deler av denne har falt av.
Alle myntene oppbevares på gården.
Ca 150 m SØ for gården, åkerrein eller sandflukt med opptil 2 m tykt lag med sand, ellers er det vanlig med 0,5 - 1 m tykt sandlag i dette området (grunneiers opplysninger, han har gravet grøft igjennom sandlaget).

Sted : Edøy,13, 3
Består av : Pæler i myr
Fornminnebeskrivelse : Tildannede tømmerstokker i myr.
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Flatt myrlandskap.
Orientering : Ca 660 m VNV for Edøy gamle skole, ca 660 m S for våningshuset på gnr 13/12 (Dambukta).
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Tildannede tømerstokker
Fornminnebeskrivelse : Ca 1 m dypt, under nybrottsarbeid fant Arild Fugelnes en mengde tildannedde tømmestokker i myr.Tømmerstokkene hadde tydelige huggemerker og var kvistet. En av tømmerstokkene hadde tydelige merker etter en ødelagt økseegg, dette avtegnet seg ved at to innhakk fra eggen var synlig i huggemerkene på tømmerstokken.

Sted : Edøy,13, 4
Består av : Steinalderlokalitet
Datering : steinalder, yngre
Fornminnebeskrivelse : Funn av 2 økser av bergart, skraper ? av flint.
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:02.11.1992
Henvisning: UNIT VMDATO:1979, 1980
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Dyrka mark, god utsikt mot Edøyfjorden.
Orientering : 150 m V for husene på gnr 13/4. 50 m Ø for ei tjønn, 5 m Ø for et gjerde mot en kalvehage.
Lokalitet : Gammelgarden
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass
Fornminnebeskrivelse : Funn av :
T 20049 -stridsøks av mørk grå begart. Funnet under potetopptaking i gammelt dyrket område med sandjord(tilv.1979).
T 20198 -tykknakket øks med hulegg av lys grå bergart, slipt over det hele. Funnet under potetopptaking på innmark, i samme som T 20049 (tilv.1980).
Begge øksene er innlevert som gave av finnerne Per og Inger Halse.
50 m V for øksefunnene ble det funnet et flintredskap (skrape ?) 6,5 m lang, ca 3 - 3,5 cm br, retusj langs den ene langsiden. tykkelse ca 4 - 5 mm.
I samme område fins det store mengder flintfragmenter (opplysn. Per Halse).

Sted : Edøy,13, 4
Består av : Funnsted for løsfunn
Antall : 1
Datering : middelalder
Fornminnebeskrivelse : Håndtak av kleberstein
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:02.11.92
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Åker, god utsikt til Edøyfjorden.
Orientering : 30 m Ø for våningshus på 13/4, 75 m SSV for Edøy gamle kirke.
Lokalitet : Gammelgarden
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Antall : 1
Datering : middelalder
Fornminnebeskrivelse : Håndtak av kleberstein, l, 10,5 cm. Funnet av Per Halse i 1972.

Sted : Edøy,13, 4
Består av : Funnsted for løsfunn
Antall : 1
Datering : middelalder
Fornminnebeskrivelse : Vevlodd / fiskesøkke av kleber
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:02.11.92
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Eng/beite. God utsikt til Kulisvaet, bortsett fra i S og Ø, hvor driftsbygningen hemmet utsikten.
Orientering : Ca 50 m NV for driftsbygning på gnr 13/4. Ca 100 m V for kirkegårdens NV -hjørne.
Lokalitet : Gammelgarden
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Kleberstein, lengde 13 cm, br 9,5 cm. D på hull 2 cm. funnet av Per Halse.

Sted : Edøy,13, 1
Består av : Gravhaug
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : Rundhaug
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:2.11.1992
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:17.06.1993
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:23.04.92
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : I strandsone, kolle skrånende bratt ned mot sjøen i SØ. Tett bjørke og rognekjerr med gressvegetasjon. God utsikt mot Edøyfjorden, Aure og Tustna.
Orientering : Ca 375 m NNV for molo ved fergekai, ca 26 m NØ for NØ -hjørne av nytt våningshus gnr 13/30, eier Jan G. Fugelnes.
Lokalitet : Korsvoll boligfelt
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravhaug
Fornminnebeskrivelse : På kollens høyeste punkt :
Gravhaug, tilnærmet rund, utydelig markert og lite synlig i terrenget.
Bevokst med grastorv.
Mål : D 6 m, h0,5 m.
Lars Narmo grov under befaring et prøvestikk i sentrum av haugen, og kom på bakgrunn av dette til at dette måtte være en gravhaug med steinpakning dekket av sand (Narmo 2.11.92).

Sted : Edøy,13, 4
Består av : Gravhaug, fjernet
Antall : 1
Datering : jernalder, yngre
Fornminnebeskrivelse : Sølvmynt og hein
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: 211 DATO :1877
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Eng, kupert terreng, god utsikt mot Edøyfjorden og Kuli.
Orientering : 100 m SØ for våningshus på gnr 13/3.30 m V for kirkegårdens NØ hjørne.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravhaug
Fornminnebeskrivelse : Haug, sannsynligvis en gravhaug, fjernet ved dyrking. I den forbindelse funnet en sølvmynt og et bryne som vistnok kunne dateres til yngre jernalder. Begge funn er tapt.
Litteraturhenvisninger : Ab 1877,21

Sted : Edøy,13, 4
Består av : Gårdsgrunn
Antall : 1
Datering : middelalder - nyere tid
Fornminnebeskrivelse : En rekke funn med ulik datering
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:02.11.1992
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:06.11.1980
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Generelt kupert terreng.Innelukket gårdsplass, grasbevokst, utsikt mot Edøyfjorden i Ø.
Orientering : Tunet på gården og området i nærheten av gården og kirka.
Lokalitet : Gammelgården
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gårdsgrunn
Fornminnebeskrivelse : I området tunet / kirka en rekke løsfunn, som oppbevares på gården :
1 anheng av kvartsitt (?), med påbegynt hull
2 brynefragmenter
Flere flintavslag og skrapere
Flere skår av kleberkar, deriblant en hank (X01,8966 N 14 fm.nr 9278?).
1 bronsenøkkel
1 bronsegjenstand
1 vevlodd av kleber (X02,8966 N 14, fmnr 9279 ?) med mer.
Ved pløying hadde Per Halse kommet ned på flate steinheller i et område på ca 50 m, Halse mente at disse steinhellene ikke kunne stamme fra en veit, da de var for store.

Sted : GLASØEN,10, 1
Består av : Funnsted for løsfunn
Datering : steinalder
Fornminnebeskrivelse : Steinredskap
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Dyrket mark, god utsikt , ser over til Kattholmen, vest til Orta
Lokalitet : Glassøya
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Steinredskap, økselignende. 11cm lang, 3cm bredt på det smaleste, 10,5 cm på det bredeste, 0,8cm tykk på det tynneste, 1,5cm på det tykkeste
Funnet av Ole Glassøy i en åker, årstall ukjent.
Kilde: Kjell Karstensen, 6570 Edøy. I K. Karsteinsens besittelse.

Sted : GLASØEN,10, 2
Består av : Gravrøys
Antall : 1
Datering : jernalder
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Berglendt beitemark, god utsikt mot S, Edøya og Trondheimsleia.
Orientering : ca 85m Ø for steingjerde, ca 50m NNØ for våningshus gnr. brnr.10/2.
Lokalitet : Nordigarden
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys, 9,5m lang mot NS, ca 5m bred Ø V.
Ser rørt ut, 3 groper i røysa, grop 1 i N, diam. ca 0,8m, 0,6m djup, grop 2, 1m i diameter, 0,6m djup, grop 3, 0,6m i diam 0,3m djup .Høyde ca 0,8m i forhold til terrenget rundt.Ligger på berg, lite tilgrodd, noe mose.

Sted : GLASØEN,10, 3
Består av : Funnsted for løsfunn
Datering : steinalder
Fornminnebeskrivelse : Pilespiss, steinøks
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Dyrket mark
Orientering : Husvegg på gnr./br.nr. 10/3 Våningshuset.
Lokalitet : Glassøya
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Funn av en pilspiss og en steinøks.
Kilde: Kjell Karstensen. Arnt Hansen, journalist i Tidens krav i Kristiansund. Fant noen steinting i en vegg under riving/ restaurering av en vegg på feriestedet sitt på Glassøya. I følge Kjell Karsteinsen tok vedkommende med seg sakene til Kristiansund N.


Sted : GLASØEN,10,
Består av : Hule
Antall : 1
Datering : jernalder - middelalder
Fornminnebeskrivelse : Hule med kulturspor.
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Berglendt. God utsikt til Nelvikberget i N, Lamøya i S.
Orientering : I ei hule på nes SV for Orta.ca 450m V for Trigpunkt.I begynnelsen av kraftlinje som går SØ
Lokalitet : Orta
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Hule
Antall : 1
Datering : jernalder - middelalder
Fornminnebeskrivelse : Hule med kulturspor, der det er funnet et spinnehjul og en eggformet stein, trolig en ildslagstein.
Beskrivelse: Den eggformede steinen har en skråttgående rille midt på hver side av steinen, sannsynlig ildslagsspor.
Kilde: Nils Braadnes, 6580 Vest-Smøla og Oddvar Junge 6570 Edøy.
Funnet ble gjort under oppføring av kraftlinja som går over Otra. Oddvar Junge tok vare på den eggformede steinen, men den er siden kommet bort. Spinnehjulet hadde ingen av de to nevnte i sin oppbevaring. De mente at Torstein Lervik (nå død, juli 91) tok spinnehjulet med seg. De fant tingene da de ble overrasket av uvær, og måtte søke tilflukt i den nevnte hule.
Skisse : Foreligger i origina

Sted : GLASØEN,10,
Består av : Steinring
Datering : jernalder
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Berglendt med myr immellom bergene. God utsikt til Kattholmen og Kyrhaug i S. Nellvika i V.
Orientering : Ca 825 m fra N -spissen av Lauvøya, 725 m fra S -spissen av Lauvøya.Ca 80 m NV for havet, ca 175 m SØ for havet.
Lokalitet : Lauvøya
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Steinring
Fornminnebeskrivelse : Steinringen har en diameter på 4,8m, ligger på berg.Ingen steiner inne i selve ringen, ingen utenfor. Halvparten av ringen godt synlig, resten grodd ned av lyng og mose, men lett å kjenne hvor steinene ligger når en går over dem.

Sted : TYRHAUG,12, 1
Består av : Steinring
Antall : 1
Datering : jernalder
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Kartsk.1, pl.nr2,gravr 2 Topark. UNIT VMDATO:18.06.1948
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Myrlendt og lyngbevokst, flatt. God utsikt til Edøyfjorden i S.
Orientering : 25 m Ø for port til hytte, med beplantning av bjørk og furu, ca 3 m S for Rv. 385. 120 m SV for ungdomshuset (stort hus med gjerde rundt).
Lokalitet : Valen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Steinring
Fornminnebeskrivelse : Steinring, i sentrum av sirkelen noen store blokker. Selve ringen er lyngbevokst, inne i ringen og utenfor denne, myrvegetasjon som mose og starr.
Mål : D 8,9 m, innvendig d 4,7 m.

Sted : TYRHAUG,12, 1
Består av : Steinring
Antall : 1
Datering : jernalder
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Kartsk.1, pl 2, grav 17, topark. UNIT VMDATO:18.06.1948
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Flatt, myrlendt terreng, bevokst med starr, gress og lyng. God utsikt til Edøyfjorden i S og Edøyvalen i NV, Aure i Ø, Tustna i S - SV.
Orientering : Ca 175 m SSV for ungdomshus, ca 100 m SSØ for Rv.385 ( i rett vinkel ut fra vegen ved første hus på V -side før ungdomshuset).Ca 100 m N for sjøen, 60 m rett S for R01, 8966 M 10.
Lokalitet : Valen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Steinring
Fornminnebeskrivelse : Steinring, hvor bare steinene i ytterkanten utgjør høyden. I sentrum en steinblokk (l 1,7 m, br 0,5 m). Sentral stein (h 0,5 m, l 0,5 m, br 0,3 m), ligger i flukt med en annen stor stein som går i flukt mot en annen stor stein (0,8 m l, br 0,5 m) som går inn i NV siden på steinringen. Steinringen består av rundkamp av varierende størrelse (0,15 m - 0,6 m), det indre av ringen noe omrotet.
Bevokst med mose og lyng.
Mål : D 4,2 m.

Sted : TYRHAUG,12, 1
Består av : Gravrøys
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Kart 1, pl2, pkt M, topark UNIT VMDATO:18.06.1948
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Regelmessig, rund berghaug ute ved sjøen, grensende mot et langt myrdrag i V - NV. I ØSØ skråner haugen mot sjøen. God utsikt til Trondheimsleia.
Orientering : 250 m SSØ for ungdomshuset, 250 m N for strandlinjen, høyeste punkt ved sjøen. (Oppstikkende bergkolle med h 10,5 m på ØK -kartet).
Lokalitet : Mjølkhaugplassen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : På en haug, i en svak skråning mot Edøyfjorden. Lagt på toppen, i SV hellende nedover i et søkk i fjellgrunnen. Ser rørt ut, 2 groper i røysa, grop i N (d 1,3 m, ca 0,4 m dyp), grop i S (d 2,7 m, 0,2 - 0.3 m dyp). Røysa dekket av gess og einer.
Mål : L 9,7 m, br ca 5 m.

Sted : TYRHAUG,12, 1
Består av : Samling gravrøyser
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : 8 rundrøyser, 1 mulig langrøys, 1 steinlegning
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : gerlendt lyngås, på hals melom to bergflater, grus - rullesteinsrygg som grenser mot myrlendt, fallende terreng i Ø. God utsikt mot Trondheimsleia, Kulisvaet og Ramsøyfjorden.
Orientering : Ca 100 m ØSØ for vegen, der hvor høyspentlinjen krysser vegen (Rv. 385). Ca 450 m N for driftsbygning gnr/bnr 12/1).
Lokalitet : Kyrhaug

Sted : TYRHAUG,12, 1
Består av : Gravrøys
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Småkupert terrreng, med lyng og mosevegetasjon, enkelte steder berg i dagen. God utsikt mot Edøyfjorden i SØ og innover land i NV.
Orientering : Ca 90 m S for høyeste punkt på Sandbukthaugen, ca 425 m NNØ for ungdomshus på Valen.
Lokalitet : Sandbukthaugen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : På en grusrygg i mellom Sandbukthaugen i N og et litt lavere berg i SV :
Rundrøys, ganske godt markert. Tydelig utgravd, stor grop i sentrum (d 3,1 m, dybde 1,3 m). Røysas ØSØ del nesten borte.
Mosebevokst i sentrum, rundt gropen lyng.
Mål : D fra N - S 8,7 m, fra Ø - V 6,5 m, h 0,65 m.

Sted : TYRHAUG,12, 1
Består av : Gravfelt
Fornminnebeskrivelse : 6 rundrøyser
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: kart 1, pl.2,pkt. 3-8, topark. UNIT VMDATO:19.06.1948
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Hauger med mose og lyng, god utsikt mot Edøyvalen.
Orientering : Ca 160 m N for S enden av gjerde til ungdomshus. Røysene ligger på de høyeste partiene i terrenget.
Lokalitet : Raushaugen (Valen)

Sted : TYRHAUG,12, 1
Består av : Samling gravrøyser
Fornminnebeskrivelse : 4 rundrøyser, 1 steinlegning
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Bergknatt, lynghei. Utsikt til Kulisvaet,Trondheimsleia, Straumen og Kyrhaug fyr.Myrlendt i NØ.
Orientering : ca 50m S for avkjørsel til hus g.nr. br.nr. 12/5ca 70 m Ø for avkjørsel til g.nr br.nr. 12/3 F Hamnbukta
Lokalitet : Kyrhaug

Sted : TYRHAUG,12, 1
Består av : Reist stein
Fornminnebeskrivelse : Naturfenomen
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Svaberg, god utsikt til Edøyfjorden og omkringliggende land i retningene V,S,Ø
Orientering : ca 50m ØNØ for Mjølkplasshaugen på et svaberg.,ca 275m SSØ for ungdomshuset på et svaberg i strandlinjen.
Lokalitet : Valen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Reist stein
Fornminnebeskrivelse : Steinblokk:
Lengde: 1,85m, bredde:0,8m, Tykkelse: 0,32m. Rent naturfenomen og ingen kulturell betydning.

Sted : TYRHAUG,12, 4
Består av : Funnsted for løsfunn
Datering : steinalder, yngre
Fornminnebeskrivelse : Skiferavslag/emne ?
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Eng, hellende mot sjøen i SØ.
Orientering : Ø for Rv. 385. 25 m SV for avkjørsel til hus på gnr. 12/21. Ca 60 m SØ for driftsbygning på gnr. 12/4.
Lokalitet : Kyrhaug
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Skiferavslag/emne ?, 11 cm lang, 4,5 cm br. funnet av Lars Olaussen under graving av en grøft, ca 1 m ned i bakken. Oppbevares hos finneren.

Sted : TYRHAUG,12, 1
Består av : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:17.06.93
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På toppen av markert bergkolle, ut mot sjøen. Vegetasjon av lyng og mose. Flott utsikt til alle kanter.
Orientering : Ca 200 m N for sjøen, ca 360 m SØ for NØ hjørne av bolighus på gnr. 13/16. Ca 410 m ØNØ for Storevarden, 225 m NNØ for R03. 8966 N 16.
Lokalitet : Korsvoll
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : På en avflatet berghaug:
Rundrøys,godt synlig, middels markert. Oppbygd av middels stor kuppel, utkastet i sentrum, hvor det er et kammer orientert SSØ - NNV (2,6 X 1,6 m,dybde 0,3 m).
Bevokst med gress og lyng.
Mål : 6,6 x 4,8 m.

Sted : LERVIKEN,9, 1
Består av : Samling gravrøyser
Antall : 3
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : 2 rundovale, 1 langoval røys
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Berglendt. Lyng, mose og gress-grodd. Myrlendt terreng i VNV. God utsikt til alle kanter. Svakt hellende gress og lyng bevokst terreng i V og N.
Orientering : 225 m SV for V-enden på Straumøya. 390 m VSV for høyeste punkt på Straumøya. S-SSØ for røys R1 nr.1 og S-SSV for R1 nr.2 (fornminnenr 9238).
Lokalitet : Leirvikneset

Sted : GJERNES,8, 1
Består av : Samling gravrøyser
Fornminnebeskrivelse : 2 gravrøyser
Utstrekning
37 X 18 m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: s 118 - 121
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På toppen av en knaus i et område som er litt høydedragslignende, med brakk åkermark i N og havet i S. Utsikt mot Tustna i S og Nelvikberget i N.
Orientering : Ca 400 m V for fyret Gjernesskjæret D 24-25, ca 80 m Ø for grensegjerdet mellom eiendommene 8/1 og 8/3.

Sted : Gjernes,8, 1
Består av : Gravrøys
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På en lavereliggende terasse med bergknauser i V og Ø. Myraktig, brakk åkermark omkring. Synes grøftet tidligere. Utsikt mot Tustna og vika inn til Leirvik.
Orientering : Ca 5 m Ø for grensegjerdet mellom 8/1 og 8/3, ca 20 m opp fra flomålet.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys, lagt på berg lett synlig, delvis uklart markert, En del av sidekantene synes intakt. Består av rundkamp opptil 0,6 m - men stor variasjon. Er svært utkastet i sentrum, kan være brukt til steinsetning.
Mål : D 13 m, h 0,5 m.

Sted : GJERNES,8,
Består av : Samling gravrøyser
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : 3 gravrøyser, 1 steinansamling
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : FORFATTER:Bendixen, B.E.TRYKKEÅR:1878PUBLIKASJON:Årsberetning
FORFATTER:Møllenhus, K.R.TRYKKEÅR:1966
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På et lavtliggende nes, hellende mot sjøen i V, S og Ø. Utsikt mot Tustna og innseilingen til Leirvik i S.
Orientering : På steinneset, ca 30 - 80 m S for huset på Steinneset, ca 30 m N for flomålet.
Lokalitet : Steinneset

Sted : GJERNES,8,
Består av : Gravfelt
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : 8 rundrøyser, 1 rundoval røys, 1 steinlegning, 1 langrøys,1oval røys
Utstrekning
130 X 50 m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På en ås/morenerygg som går Ø - V, og som skråner ned mot sjøen i S, brakkvann i N. Svært teinrikt område, med myr imellom. I tørrere partier ligger steinsamlinger, tolket som mulige gravrøyser.
Orientering : Ca 125 m S for Skyvågen og ca 75 m S for vegen ned til Gjerneset.Høgspentlinje går midt i området.

Sted : GJERNES,8,
Består av : Gravfelt
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : 7 rundrøyser, 1 langrøys
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx

Sted : LERVIKEN,9, 2
Består av : Samling gravrøyser
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : 2 rundrøyser
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Berglendt, lyng og mosegrodd. Bergkolle, Lite myrdrag i NØ, orientert NV-SØ. Tjern i NV.Utsikt til Nelvik i ØNØ.
Orientering : 75 m V for RV 669, på en haug. 350 m Ø for elveutløpet til skyvågen. 25 m VNV for toppunktet på berghaugen.
Lokalitet : Lervik

Sted : LERVIKEN,9, 1
Består av : Samling gravrøyser
Fornminnebeskrivelse : 2 rundrøyser, 1 røysrest
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Berglendt, lyng mose. Skråning ned mot Leirvikvågen i N. Myrlendt terreng i VSV. God utsikt til Straumøya i NØ.
Orientering : 495 m ØSØ for broen over Leirvikvågen. 60 m S for flomål. 195 m VSV for V-enden av Straumøya.
Lokalitet : Leirvikneset

Sted : LERVIKEN,9, 1
Består av : Samling gravrøyser
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : 2 gravrøyser
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Gress, lyng og mose bevokst skråning ned mot sjøen i N. Utsikt mot Straumøya i NNØ.
Orientering : 120 m SSV for Straumøyas V-ende. 570 m ØSØ for brua over Leirvikvågen. 15 m SV for flomål. 80 m Ø for R1 nr.1) og non lavere ned
Lokalitet : Leirvikneset

Sted : LERVIKEN,9, 8
Består av : Gravrøys
Datering : jernalder
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Berglendt, lyng og gras. God utsikt til Edøy i SØ, til Glassøya i SØ og til Tustna-fjellene i S.
Orientering : ca 225m NV for Torbeinsholmenca 450m VNV for Leirviknesets østligste ende.ca 30m nord for sjøen. 60 m SØ for R8, 4815 J16 nr.3 (fornminnenr.9246).
Lokalitet : Leirvikneset
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys, ligger på et berg med en sprekk i, som går fra N-S i røysa, bredde ca 0,9 m, dybde ca 0,9 m. En grop i V-kanten av røysa, diam 1,2 m, dybde 0,3-0,4 m. Røysa er lyng og mosegrodd, men med mye stein i dagen. Mål: Diam N-S 6 m, Ø-V 5,3m, h 0,3 m .

Sted : LERVIKEN,9, 8
Består av : Gravrøys
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Berglendt, mose og lyng. God utsikt mot Straumsundet i SV, og Edøya i S. Myrlendt terreng i NØ.
Orientering : På Leirvikneset ved Ytterklovågens Ø-side, ved utløpet av vågen. Ca 125 m N for værøyas nordligste ende.
Lokalitet : Leirvikneset
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys, bevokst med lyng og mose, men mye stein i dagen. Godt synlig, på en bergknaus. Utkastet i midten, grop diam 1,7 m, dybde 0,6 m. Det ser ut som noen har prøvd å bygge varde med steiner fra røysa i østligste del av røysa. Mål: Diam 6,3 m, h 0,9 m.

Sted : LERVIKEN,9, 8
Består av : Samling gravrøyser
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : 2 rundrøyser
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Berg med mose og noe lyng. God urtsikt til Tustna fjellene i S. Hestøya, Edøya, Glassøya i V, Ø og S. Berg i N. Bratt bergskrent som grenser ned mot innerste delen av en fjærebukt.
Orientering : 275 m N-NNV for Værøyas østligste ende. Ca 400 m V for Auster Torbeinsholmen.
Lokalitet : Leirvikneset

Sted : LERVIKEN,9, 8
Består av : Steinlegning
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På et bergplatå som utgjør endel av et bergparti som strekker seg langs Leirviknesets sør-østligste endeparti. I N, bergskrent (stigende). God utsikt til Tustna fjellene i S.
Orientering : 75 m ØNØ for R4,4815 J16, fornminnenr 9242) 300 m rett N for Ø-spissen av Værøya.
Lokalitet : Leirvikneset
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Steinlegning
Fornminnebeskrivelse : Rund steinlegning, delvis lyng bevokst. Ganske godt markert, men ikke så lett synlig. Mål: diam 2,5 m, h 0,3 m.

Sted : LERVIKEN,9, 8
Består av : Gravrøys
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Berg og mosegrodd. God utsikt i alle retninger. Områdets høyeste punkt. Bratt bergskrent i Ø.
Orientering : 575 m V for Ø-spissen av Leirvikneset, 375 m N-NNØ for Ø-spissen av Værøya, 70 m ØNØ for R5 4815 J16, (fornminnenr 9244).
Lokalitet : Leirvikneset
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys, overgrodd av fugletue, bestående av mose, gras og lyng. Noe stein synlig i kantene, utkastet i østlige ende, så røysa er blitt noe langdradd. Mål: 8 x 3,5 m, orientert Ø-V, h 1 m.

Sted : LERVIKEN,9, 8
Består av : Samling gravrøyser
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : 2 rundrøyser
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På oppstikkende bergknatter i berglendt, lyng og mosegrodd terreng. God utsikt til Lervik i N. Edøy og Glassøy i SSØ.
Orientering : 325 m NV for Auster Torbeinsholmen. 550 m VNV for Leirviknesets Østligste ende. Ca 30 m S, og 45 m N for flomål. Omkring 45-50 m V-VSV for R8 nr 1, 4815 J16, (fornminnenr 9246).
Lokalitet : Leirvikneset

Sted : LERVIKEN,9, 8
Består av : Samling gravrøyser
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : 3 rundrøyser
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Berglendt, lyng, mose og grass grodd. Liten kolle i ellers myrlendt terreng. Skråner slakt mot bukt i S. Brattere mot sjøen i N og NV.
Orientering : 40 m ØNØ for det høyeste punktet på halsen mellom den ytterste og innerste delen av Leirvikneset. 350 m VNV for Ø-spissen av Leirvikneset. 450 m NV for topp-punktet på Auster Torbeinsholmen.
Lokalitet : Leirvikneset

Sted : LERVIKEN,9, 8
Består av : Gravrøys
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Berglendt, lyng, mose og gress -grodd. Liten topp. God utsikt i alle kater, særlig mot Leirvik i NNV og Tustna fjellene i S.
Orientering : 410 m VNV for Ø-spissen av Leirvikneset, 275 m S for kai anlegget på Leirvik, 75 m Ø for R8 nr.1(fornminnenr. 9246)
Lokalitet : Leirvikneset
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rundrøys, lyng og gress bevokst, på en topp. Fugletue på toppen. løftestore bruddstein. Mål: Diam 1,8 m, h 0,4 m.

Sted : GJERNES,8, 3
Består av : Samling gravrøyser
Fornminnebeskrivelse : 2 gravrøyser
Utstrekning : X m
Arkeologiske underskelser
Gravrøysene undersøkt i 1992
Litteraturhenvisninger : Top.ark.VM: Innberetning v/Kari Støren Binns
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På en kolle på et nes orientert Ø - V. Lengst Ø på Gjerneset,
Orientering : Ca 30 m ØNØ for husene på gården 8/3, ca 75 m ØSØ for husene på gården 8/2.

Sted : ROKSTAD,2, 5
Består av : Steinalderlokalitet
Datering : steinalder, yngre
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass

Sted : ROKSTAD,2, 6
Består av : Gårdsanlegg
Datering : nyere tid
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Liten odde ved utløpet av Rokstadelva, dels flatlendt dels småkuppert terreng. Fin utsikt mot sjøen i Ø og NØ.
Orientering : Rett N for munningen av Rokstadelva. 0-75 m SV for husene på gård 2/6 ( Albert Rokstad).
Lokalitet : Gammelgarden
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Fellestun
Datering : nyere tid
Fornminnebeskrivelse : Tunet besto engang av fire helbruk og to halvbruk, stabbur, bryggerhus og sjøhus.
A. Rokstad har også støtt på leirplattinger og stein nedi bakken, som vitner om gamle hustomter.
Rekonstruksjon av husene laget av skolebarn på Smøla.
A. Rokstad kunne også fortelle at det hadde vært mye torvuttak
S for Rokstadelva.
Oppl.v/ Albert Rokstad

Sted : ROKSVAAG INDRE,3, 7
Består av : Gravfelt
Antall : 1
Datering : jernalder?
Fornminnebeskrivelse : 4 rundrøyser, 2 runde steinlegninger
Utstrekning
70 X 20 m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Lyng og myr. God utsikt til alle kanter. En svak helling mot S. Lav bergrygg i V skjermer mot nordosten fra havet.
Orientering : 500 m Ø for trigpunkt på Langtjørnhaugen, 350 m ØNØ for Langtjørna, 350 m NNØ for Kaldalshaugen.

Sted : ROKSVAAG INDRE,3, 1
Består av : Samling fornminner
Datering : jernalder?
Fornminnebeskrivelse : 1 steinansamling, 2 forsenkninger
Utstrekning
45 X 15 m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Grusrygg, 150 m lang og 60 m bred, med slakt hellende myr på alle kanter. Bevokst med lyng.
Orientering : 300 m SSV for Store Klepselhaugen. 1500 m V for våningshus gnr./bnr. 3/26. 300 m N for Ånvatnets østeligste ende (BL 126-5-4).
Lokalitet : Åndvassrabben

Sted : ROKSVAAG INDRE,3, 4
Består av : Funnsted for løsfunn
Datering : steinalder
Fornminnebeskrivelse : Spydspiss av flint
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : SV-enden av et område med dyrket mark, orientert NNØ-SSV. Innerst i Roksvågkilen
Orientering : 150 m V for vei som tar av til gård 3/4. 300 m S for våningshus på gård 3/1 (Utigarden).
Lokalitet : Reitdalen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Funnsted for T...?:
Spydspiss av flint, funnet av Sigvard Roksvåg ca 1915, og innlevert av Alf Johannessen på slutten av 1950-tallet, til museest i Trondheim. Spydspissen er ca 15-16 cm lang, spissen var avbrukket.

Sted : ROKSVAAG INDRE,3, 29
Består av : Funnsted for løsfunn
Datering : steinalder, yngre
Fornminnebeskrivelse : Spydspiss av skifer
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Dyrket mark, flerårig gress. Svakt hellende dalsøkke.
Orientering : 100 m rett S for hus 3/1, Utigarden. 110 m VNV for hus 3/2, Bortistua.
Lokalitet : Inner Roksvågen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Under dyrkingsarbeid ble det her funnet en spydspiss av skifer, tydelig tillaget, funnet av Asbjørg Roksvåg i 1988. Skiferspissen oppbevares på gården.

Sted : HELLESFJORD,6, 15
Består av : Gårdsanlegg
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : Mulig gårdsanlegg
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:06.05.1965
Henvisning: Topark. UNIT VMDATO:1922
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Lang, smal grusterrasse (morenerygg), omgitt av flatlendt myrterreng og sspredt bebyggelse.
Orientering : 40 m VSV for transformator nr.17. 20 m Ø for nærmeswte hjørne av brønn. 50 m S for våningshuset på gård 6/15, Arvid Grønvik.
Lokalitet : Hyttrabben
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gårdsanlegg
Fornminnebeskrivelse : Mulig gårdsanlegg, kant i kant og V for gårdsveien,og i Ø-enden av SV-NØ gående grusrygg.
Idag er hele område rasert ved grusuttak. Det er gravd ut en ca 15 m bred "gate" gjennom hele grusvollen. Endel stor stein ligger spredt omkring i det området der det anlegget som er nevn av Skjølberg skal ha ligget, og kan være rester av dette.
Ryggen er fjernet helt frem til veien mellom Setran og Nelvika, og de 25 gravrøysene som er nevnt av Hougen og Skjølberg er således også fjernet.
Kilde: Påvist av Ole Framnes

Sted : HELLESFJORD,6, 7
HELLESFJORD,6, 9
HELLESFJORD,6, 2
Består av : Samling gravrøyser
Fornminnebeskrivelse : 3 rundrøyser
Utstrekning
60 X 30 m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: s 118 - 121
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Lyngrabber likeved sjøen.
Orientering : 160 m Ø for kai. Ca 200 m ØSØ for huset til Mary Sørstrand 6/2,7,9.
Lokalitet : Breivika

Sted : HELLESFJORD,6, 4
Består av : Gravrøys
Antall : 1
Datering : bronsealder - jernalder
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: VSS 4, s19 - 20
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Høyeste punkt på en lyng begrodd, østvendt odde, ut i sjøen.
Orientering : 150 m NNØ for Skiftningshammeren. 900 m ØSØ for Nelvikbergets trig. punkt.
Lokalitet : Oppistua
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gravrøys
Fornminnebeskrivelse : Rund oval røys, orientert N-S, meget godt synlig. 3 groper i røysen. Største grop i S, diam.2 m, 0,6 m djup. Nest største i V, diam.0,9 m, dybde 0,4 m. Minste i N, diam.0,7, dybde 0,4 m. Røysa er delvis mosegrodd. Mål 11,7 x 9,7 m.
Røysa er påvist av K. Johansen.
Kilde: Palmer Breivik, 6570 EDØY

Sted : HELLESFJORD,6, 3
Består av : Funnsted for løsfunn
Datering : steinalder, yngre
Fornminnebeskrivelse : Skiferspydspiss
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : PUBLIKASJON:DKNVS Museets tilv. DATO :1959
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På toppen av slakk stigning opp mot utmarka, jorde, gress, litt lyng. SSV-ØNØ-gående grusterrasse (fulstendig tilvokst). Bergknaus, SØ-NV orientert, rett på NV-siden av funnsted. Stor edelgran rett ved funnsted.
Orientering : 50 m NNØ for høyspentmast nr. 806. 60 m S for bolighus, Solbu, Gnr/bnr 6/27, Greta Holm. 60 m N for huset til Edda Fretnes (datter av finner). 8 m SØ for vannhull.
Lokalitet : Kjempeklaven
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Funnsted for T 18053, spydspiss av skifer med mothaker, funnet under utgraving av brann i 1959. Sendt til Universitetsmuseet i Trondheim. Funnet ved renstring av bunnen. Finner Peter Holm (død).
I følge Edda Fretnes var det Fredrik Holm (hennes far) som fant spydspissen.
Kilde: Margit Holm, 6570 EDØY, Edda Fretnes, 6570 EDØY

Sted : HELLESFJORD,6, 8
Består av : Samling fornminner
Fornminnebeskrivelse : 10 steinringer, 1 grop
Utstrekning
45 X 18 m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Flat terasse ut mot Edøyfjorden7Trondheimsleia. Berg i N. Svakt hellende mot V. 50 m med steingrunn mot SV. På det breieste mot S , ca 20 m bredt. Mot S myr og bergnabber. Enkelte steder godt tilvokst med lyng.
Orientering : Remmingens NØ-ligste del. Ca 200 m Ø for hytte. 50 m N for sjø.
Lokalitet : Remmingen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Grop
Fornminnebeskrivelse : Lengst i NØ, grop i terrenget.
Mål : D 2 m, dybde 0,6 m.

Sted : NÆLVIKEN,7, 4
Består av : Steinalderlokalitet
Fornminnebeskrivelse : (Sansynlig)
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : VSV - ØNØ orientert flat grusrygg mellom to bergknauser. Utsikt mot Nelvika i S, Hyttrabben i NV. Terrenget heller på begge sider av grusryggen, mot NØ og SV.
Orientering : Ca 1850 m SSV (260 gr) for husaet til Kolbein, ca 330 m SSØ (164 gr) for avkjørsel fra Rv 664 til grustak.
Lokalitet : Nelvikberget
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass
Fornminnebeskrivelse : På denne grusflaten sees et mulig ildsted, ca 16 m V for vestre bergnabb.
Dette er muligens det ene av de tre omtalte steder der det er gjort funn fra eldre steinalder rundt Nelvikberget. Fortrinnsvis T 952 a) 15 stk. flint, hvorav en flekkeskraper med retusjert skraperegg og et bor.

Sted : NÆLVIKEN,7, 3
Består av : Steinalderlokalitet
Datering : steinalder
Fornminnebeskrivelse : Flintkniver, skraper, ildflint, flintavslag, skiferkniv, 6 trestokker m merker etter øksehogg.
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: s 35 - 36 DATO :1922
Henvisning: Topark. UNIT VM Jnr 186/1922, 206/1927
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Engmark i svakt S -hellende terreng ned mot elv fra Kvernvatnet i S. Grenser til myrlendt og knausete terreng i N.
Orientering : 200 - 250 m VNV for husene på gården, 225 m V for vegkrysset Rv. 669/ veg Nelvika - Frostaheia.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass
Fornminnebeskrivelse : Dette området er etter alt å dømme funnstedet for en del funn gjort av grunneierens bestefar Nick Nelvik :
- T 12563 a) 9 flintkniver
b) Oval skraper av flint
c) Skiveformet stk. ildflint
d) 3 stk. flintavslag
e) Skiferkniv
f) 6 trestokker med merker etter øksehogg
Alle funn skriver seg fra en grusflate under en ca 2 m tykk myr. Funnene er fremkommet ved grøfting i forbindelse med nydyrkning (grøft ca 1,5 m bred og 2 m dyp). Samtlige saker lå nesten på bunnen av grøfta, og skal ha ligget omtrent i samme nivå, og innenfor et område på et par meter.
Stokkene lå på samme sted, horisontalt og samlet. Funnene er tolket som et mulig votivfunn, fortrinnsvis ut fra forekomsten av de 9 flintknivene.
I samme område, men 40 m fra dette funnet fant Nils Nelvik nok en gjenstand :
- T 12564 Rester av en rund kurv av bjørkenever d 30 - 35 cm. Kurven var sydd sammen av plantefibre. Også dette funnet ble gjort ca 2 m dypt, under bunnen av myra.

Sted : NÆLVIKEN,7, 4
Består av : Steinalderlokalitet
Fornminnebeskrivelse : Sansynlig sted for steinalderlok.
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: s 60 - 61 DATO :1910
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : På en bergrygg mellom høyereliggende terreng i NØ og en liten bergkolle i V. I NV og SØ noe lavereliggende, myrlendt terreng.
Orientering : Ca 300 m VSV for toppen av Nelvikberget.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass
Fornminnebeskrivelse : Beliggenheten her skulle tyde på at dette kan være ett av de stedene rundt Nelvikberget der det er gjort funn fra eldre steinalder bla :
- T 9528 b) 25 stk. flint, og et stk. bergkrystall.

Sted : NÆLVIKEN,7, 3
Består av : Funnsted for løsfunn
Datering : steinalder, yngre
Fornminnebeskrivelse : Skafthulløks og flintdolk
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: 33- 34 DATO :1922
Henvisning: Topark. UNIT VM JN 206/1922 DATO :juli 1922
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Oppdyrket myr som heller svakt mot S - SØ. Området er i dag trolig dekket av Rv. 669.
Orientering : I oppdyrket engmark, 150 - 200 m VNV for husene på gården.
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Området omfatter funnstedet for følgende gjenstander :
- T 12561 Skafthulløks av stein
- T 12562 Liten dolk av flint
Funnet hver for seg under oppdyrkning av myr av gbr. Nils Nelvik.

Sted : NÆLVIKEN,7, 2
Består av : Skogvokst innmark
Datering : etterreformatorisk
Fornminnebeskrivelse : Spor etter utmarksslått, ett steingjerde og 3 rydningsrøyser
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Bergknauser og lyngflater i SØ -hellende, noe kupert terreng.
Orientering : NV -enden av Kaholmen, som ligger ca 150 m NNV for Skiftingshammeren.
Lokalitet : Sør - Kaholmen

Sted : ROKSTAD,2, 1
Består av : Gårdsgrunn
Datering : middelalder - nyere tid?
Fornminnebeskrivelse : Funn av krittpiper og gamle potteskår.
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Flatlendt dyrket mark, i forlengelse av en liten SV vendt kile. På N siden av gårdsveien.
Orientering : 45 m NV for våningshuset på gård 2/1. Ca 10 m N for gardsveien til gård 2/1.
Lokalitet : Sørstua
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Gårdsgrunn
Fornminnebeskrivelse : Gardsgrunn eller synlig gardshaug? Ingvar har under jordsarbeid støtt på krittpipe og rester av gamle potteskår i dette området, og kan fortelle at det tidligere har stått hus på stedet ("Porkhustofta").

Sted : ROKSVAAG YTRE,1, 4
Består av : Steinalderlokalitet
Datering : steinalder, yngre
Fornminnebeskrivelse : Område med funn av skiferredsk., fiskesøkk, slipestein etc
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : PUBLIKASJON:VSSDATO :1957, 1966
Foto
SV/HV:23, film 1 KSB
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Fjøs og eng, god utsikt til alle kanter unntatt der driftsbygningen og siloer sperrer utsikten.
Orientering : Funnet i fjøstomten og N for fjøset oppe i bakkekammen, i en avstand av 15-20 m fra fjøset.
Lokalitet : Øvergarden
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass
Fornminnebeskrivelse : Beskrivelse: I dette området er det ved ulike anledninger gjort følgende funn: T 17807, spydspiss av skifer uten mothaker, funnet 1957 av Lars Roksvåg, innsendt av Alf Johannesen.
T 18664, fragmentarisk spydspiss av gråskifer, funnet i 1966 av Lars Roksvåg, og innsendt av Erling Skjolberg.
(Uten T nr.): Slipstein funnet 1975 av Lars Roksvåg - en flat steinhelle, tydelig slitt på begge sider, 45 cm lang og 23 cm bred. Oppbevares på gården. Fotografert.
2 fiskesøkker, funnet 1975 av Lars Roksvåg. Ett er innsendt (T...?), det andre oppbevares på gården.
Funnstedet er påvist av familien Roksvåg.

Sted : ROKSVAAG YTRE,1, 4
Består av : Jernvinneanlegg
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : Område med funn av slagg, stein påvirket av rust, trekull, samt mulig fundament til tuft
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : FORFATTER:HagenTRYKKEÅR:1956
Foto
SV/HV:24, film 1., KSB
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Flatlendt dyrket mark, stenrik sandjord, rett Ø for lite tjern ("Brynj"), på en grus-terrasse.
Orientering : Rett Ø for lite tjern (lokalt kalt "Brynj"). 120 m V-VNV for driftsbygningen på gården. 240 m NØ for sommer- fjøset.
Lokalitet : Øvergarden
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Jernvinneanlegg
Fornminnebeskrivelse : Jernvinneplass med mulig husfundament. Under pløying i dette området støtte Lars Roksvåg på mye slagg, karoderte jernnagler, og mye stein påvirket av rust. Endel trekull ble også observert. Under harving støtte han på en tett steinpakning av forholdsvis liten kuppelstein som dannet en tilnærmet rektangulær platting med mål ca 4 x 5m.Mulig fundament til en tuft eller kanskje et lokalt horg?
(Jfr. Hagen 1956). Området ble dekket over med dyrkingsjord og er ikke synlig, men mye ligger inntakt.

Sted : ROKSVAAG YTRE,1, 4
Består av : Steinalderlokalitet
Datering : steinalder, yngre
Fornminnebeskrivelse : Omr. med funn av flintbiter, funnsted for skafthullhakke
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Flatlands dyrket mark, stenrik sandjord, helt i kanten av myra/utmark, oppmot plantet leskog.
Orientering : 4 m rett S for gjerde mellom 1/1 og 1/4. 300 m NØ for sommerfjøs. 75 m NV for driftsbygningen på gården.
Lokalitet : Øvergarden
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass
Fornminnebeskrivelse : Steinalderlokalitet. Her det særlig i tidsrommet 1990 - 91 funnet en betydelig mengde flintbiter, og det dukker stadig opp flere biter etter hvert som jorda blir brukt.Under registreringen fant vi to flintstykker som lå i potetåkeren. I dette området var det også at Lars Roksvaag fant en skafthullhakke, Som ble innsendt til museet ( T...?).
Funnene er konsentrert innenfor et forholdsvis lite og steinrikt området, og er begrenset tilde 10 nederste metrene av åkeren.

Sted : ROKSTAD,2, 5
Består av : Steinalderlokalitet
Datering : steinalder, yngre
Fornminnebeskrivelse : Funnsted for spydspiss av skifer, samt slagredskap.
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Sandjord, dyrket mark. Utsikt nedover mot sjøen i NØ. Flatlendt.
Orientering : 55 m NØ for veikryss til hus på 2/27, kant i kant og SV for vei mellom bebyggelsen på gård 2/27 og 2/5.? m SØ for transformator nr.24.
Lokalitet : Kvænhushagen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass
Fornminnebeskrivelse : På dette stedet er det gjort gjenstandsfunn fra yngre steinalder: En spydspiss av skifer, lengde ca 15 cm, funnet på midten av 80-tallet av Rita Eines. Spydspissen er nå bortkommet.
Et slagredskap funnet omtrent på samme tid av Rita Eines. Redskapet skal være innlevert til vitenskapsmuseet.

Sted : ROKSTAD,2, 1
ROKSTAD,2, 5
ROKSTAD,2, 2
ROKSTAD,2, 3
ROKSTAD,2, 4
ROKSTAD,2, 6
Består av : Samling gravrøyser
Datering : jernalder?
Fornminnebeskrivelse : 1 rundrøys,2 langrøyser
Utstrekning
40 X 25 m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: s 118 - 121DATO :1878
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Lyngbevokst myr. Mot N bergnabb, mot S utsikt mot sjøen. Flatlendt, hellende, småkupert terreng mot sjøen. Mot V god utsikt til sjøen, mot V berg.
Orientering : Røysene ligger omtrendt midt på øya, ca 50 m S for høyeste punkt og 175 m Ø for flomål (på øyas V-side), og de er godt synlig fra sjøen.
Lokalitet : Kjeøya

Sted : ROKSTAD,2, 6
Består av : Samling gravrøyser
Datering : jernalder
Fornminnebeskrivelse : 2 rundrøyser
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : Henvisning: s 118 - 121DATO :1878
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Mot N og Ø utsikt til havet, mot S og V kulturlandskap. Terrengets art, beite, mose og gras.
Orientering : 175 m SSØ for våningshus på gård 2/6. 225 m ØSØ for våningshus på gård 2/1. Rett S for, og ovenfor Rokstadelvas munning.
Lokalitet : Ellingstua

Sted : ROKSTAD,2, 6
Består av : Funnsted for løsfunn
Datering : steinalder, yngre
Fornminnebeskrivelse : Funnsted for hakke av stein
Utstrekning : X m
Litteraturhenvisninger : PUBLIKASJON: DKNVS Museets tilv. DATO :1938
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Lyngbevokst grusrygg, utsikt fra kanten av grustak; ser sjøen og langt oppover Smølamyrene.
Orientering : Ca 180 m NØ for hus på 3/28. Kant i kant og Ø for RV 669. Ca 0.8 km Ø for flomål.
Lokalitet : Nonshaugen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Funnsted for T 15627, hakke av stein. Flat avlang og rombisk. Funnet ble gjort i et grustak i overgangen mellom grusen og et overliggende myrlag. Grustaket er i dag ikke i bruk.

Sted : ROKSTAD,2, 6
Består av : Funnsted for løsfunn
Datering : steinalder - uviss tid
Fornminnebeskrivelse : Funnsted for bryne
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Dyrket mark, myr med grus som undergrunn. Flerårig eng. Lite utsikt, p.g.a. funnstedet ligger lavt i terrenget.
Orientering : 2 m V for RV 669. 10 m S for avkjørsel til jordbruksareal til A. Rokstad. Rett NV for nordligste ende på gammelt grustak, ca 125 m. N for funnstedet for hakke av stein (X1, 8966 F16 fornminnenr 9210).
Lokalitet : Nonshaugen
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Bryne av stein, funnet på grusen i overgangen mellom grus og torvlag, under rensing av grøft. Brynet er ca 14 cm langt og 2,5 cm bredt.

Sted : ROKSTAD,2, 6
Består av : Funnsted for løsfunn
Datering : middelalder?
Fornminnebeskrivelse : Funnsted for spinnehjul
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Eng, dyrket mark, sand. Flatt. God utsikt i NØ til Storfølingen og i SV til Kværnhushaugen.
Orientering : Ca 100 m N for driftsbygningen på 2/6, ca 200 m NØ for våningshuset på 2/1.
Lokalitet : Bugan
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Funnsted
Fornminnebeskrivelse : Funnsted for spinnehjul av kleber. Utvendig diam.3,0 cm, innvendig diam. 1,5 cm. Funnet av Albert Rokstad ca 1975, og oppbevares av finneren.

Sted : ROKSTAD,2, 1
Består av : Boplass
Datering : middelalder?
Fornminnebeskrivelse : Funn av bryne, 2 vevlodd.
Utstrekning : X m
Skisse : ikke.pcx
Terrengbeskrivelse : Eng utsikt mot Kjeøysundet i NØ. Flatt område, sandgrunn.
Orientering : 25 m S for avkjørsel til 2/68. 60 m SSV for driftsbygning på 2/1. 275 m NØ for avkjørsel fra RV 669 til 2/1, 2/3, 2/60 osv.
Lokalitet : Sørstua
Avkrysset enkeltminne :
Fornminnets art : Boplass
Fornminnebeskrivelse : Under jordarbeid i 1989 er det her gjort følgende funn:
1) Bryne av stein, lengde 14,3 cm, bredde 3,5 cm. Den ene enden er brukket av. Se skisse.
2) vevlodd av kleberstein, L. 12,5 cm, br. 4-7 cm, vekt 380 g. Hull diam. 1 cm. Se skisse.
3) Vavlodd av kleber, ganske ubearbeidet, men med hull i den ene enden. L. 13,5 cm, br. 8 cm, tykkelse 3,5 (?) cm. Vekt 520 g. Antydning til noen furer langs steinen. Se skisse.
Gjenstandene er funnet av Ingvar Rokstad og oppbevares på gården. Funnene skriver seg sansynligvis fra en boplass, men Ingvar Rokstad hadde ikke observert noe påfallende i form av særlig innholdsrik jordsmonn eller andre boplassrester i form av stein, trevirke, trekull, potteskår e.l.

(kilde: Riksarkivet)

Topp