Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Historie  Fauna  Kystkultur  Fornminner  Norgeshistorie  Industri  Gamle dager  Om navn  Dampskipene  Fyrhistorie 
Kulisteien  Lover  Om fiskeravgift  Våtmark  Skjoldlus  Havørn  Taretråling 

Før du fisker må du gjøre deg kjent med lover og regler vedrørende fiske. Ved fiske etter laks, sjøaure og sjørøye gjelder dette blant annet krav om betaling av den statlige fiskeravgiften. Fiskere må også innhente tillatelse til å fiske fra rettighetshaver/grunneier. Det er dispensasjonsmuligheter fra kravet om betaling av fiskeravgift, og lovfestet at barn og unge under 16 år har rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i perioden fra 1. januar til 20. august.

Fiskeravgift
Den som har fylt 16 år og som vil fiske på lakseførende strekning i vassdrag er pliktig til å betale fiskeravgift, jfr. lov om laksefisk og innlandsfisk § 30. Elv regnes vanligvis som lakseførende fram til en foss som laksen ikke greier å passere, eller til grense fastsatt av fylkesmannen. For fiske etter laks, sjøaure og sjørøye i sjøen, skal det bare betales avgift ved bruk av faststående redskap (lakseverp (sitjenot), kilenot og krokgarn). Fiskeravgiften for fiske etter disse artene er 180 kroner året.
Nye regler! - Ingen fiskeravgift for fiske etter innlandsfisk!
Fra og med 1. januar 2002 skal det ikke betales fiskeravgift for å fiske etter innlandsfisk og kreps. Du må fortsatt kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren for slikt fiske. Med innlandsfisk menes all fisk i ferskvann unntatt laks, sjøaure og sjørøye. I vassdrag med laks, sjøaure og sjørøye, regnes fiske ovenfor lakseførende del av elva som innlandsfiske.
Norske og svenske flyttsamer er fritatt for å betale avgift for det fiske som de etter reindriftsloven har rett til å drive.
Barn og ungdom under 16 år betaler ikke fiskeravgift. Det stilles ikke krav om betaling av fiskeravgift eller kjøp av fiskekort for fritidsfiske med stang eller håndsnøre etter saltvannsfisk.

Dispensasjonsmuligheter
Skoler eller institusjoner som har fiske som en del av undervisning, behandling eller aktivitetstilbud og asylmottak kan gies dispensasjon fra plikten for å betale fiskeravgift. Dispensasjonen gjelder bare i sammenheng med organisert undervisning og behandling, for elever eller klienter sammen med leder. Søknaden skal sendes hjemstedskommunen. En dispensasjon vil ikke frita fra plikten til å innhente fisketillatelse fra fiskerettshaver. Det kan ikke gies dispensasjon til fiskekonkurranser, fiskekurs, utflukter, organiserte fisketurer eller andre former for organisert fiske.

Kontrollplikt
Fiskekortselger har plikt til å kontrollere om fiskeravgift er betalt, eller at det er gitt dispensasjon. Slik kontroll kreves ikke ved salg av fiskekort fra automater eller andre selvbetjeningsinnretninger når kortet er påført opplysning om plikten til å betale fiskeravgift. Kvittering for betalt fiskeravgift eller dispensasjon fra kommunen skal medbringes under fiske og vises fram dersom politi eller oppsynspersonell forlanger det.

Videresalg av fiskeravgiftskort
Fiskekortselgere og andre kan gå til innkjøp av fiskeravgiftskort for videresalg til fiskere. For denne tjenesten kan vedkommende i tillegg til avgifta beregne seg en godtgjørelse på 10% av avgiftas størrelse samt portoutgifter, som fiskeren må betale. Innkjøpte fiskeravgiftskort som ikke blir solgt sendes Direktoratet for naturforvaltning for refusjon når fiskeåret er omme.

Innbetaling av fiskeravgift og bruk av Statens fiskefond
Inntektene fra salg av fiskeravgift tilfaller Statens Fiskefond. I 2000 betalte omkring 224 000 fiskere fiskeravgiften og tilførte Statens Fiskefond 29,7 mill kroner. Midlene fra Statens Fiskefond går blant annet til tilrettelegging for fritidsfiske som for eksempel bygging av stier, fiskeplasser for rullestolbrukere, skilting og fiskeguider, og til tiltak for å ta vare på og utnytte fiskeressursene på best mulig måte som bygging av fisketrapper, kultiveringsanlegg, lakseoppsyn langs kysten, tiltak for å redde laksen i vassdrag infisert av Gyrodactylus salaris. En del av midlene går til kjøp av forskningsprosjekter. Bruken av Statens fiskefond i 2000 er vist i figuren nedenfor. Miljøstatus i Norge

Tillatelse fra grunneier og fiskekort
Retten til å fiske etter innlandsfisk, kreps, laks, sjøaure og sjørøye i vassdrag tilhører grunneier. Dette gjelder enten det er private grunneiere, statsallmenning (fjellstyrer) eller statsgrunn (Statskog). Fiskekort kan kjøpes i nærheten av fiskeplassen, hos grunneier eller hos sportsforretninger, turistkontor, campingplasser osv. Fiskekortet gir ofte opplysninger om når, hvor og hvordan en kan fiske. Vanligvis kan en velge mellom døgn-, todøgn-, uke- og sesongkort.

Sportsfiske i sjøen er gratis
Det stilles ikke krav om betaling av fiskeravgift eller kjøp av fiskekort for fritidsfiske med stang eller håndsnøre etter saltvannsfisk. Det samme gjelder for fiske i sjøen etter sjøørret, laks og sjørøye. Unntaket kan være lokale fredningssoner rundt elvemunninger. Fisket kan pågå hele året. Alle norske statsborgere og personer bosatt i Norge har i utgangspunktet rett til å fiske innenfor fiskerigrensen på 12 nautiske mil. Utenlandske statsborgere som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drive sportsfiske med håndredskap, men de kan ikke selge fisken.

Barns rett til gratis fiske
Bare innlandsfiske
Barn og unge som ikke har fylt 16 år har rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i Norge i perioden 1. januar til 20. august. Reglene om gratis fiske gjelder kun for innlandsfiske, og gjelder fiske fra båt eller fra land med stang og håndsnøre. Dette er lovfestet i lov om lakse- og innlandsfisk § 18. Ordningen er framkommet på bakgrunn av et samarbeid mellom bl a miljøforvaltningen, Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag.
Slik gjør du
I områder hvor det er salg av fiskekort skal det tas kontakt med kortselger. Fiskeren vil da få et "gratis" fiskekort. Det skal tas med legitimasjon som viser at fiskeren er under 16 år. I områder hvor det ikke selges fiskekort kan barn og ungdom under 16 år fiske uten å spørre grunneier om tillatelse.
Unntak
Reglene om gratis fiske gjelder ikke i vassdrag eller deler av vassdrag hvor det er laks, sjøaure eller sjørøye. Reglene gjelder heller ikke krepsefangst, og ikke fiske i kunstige fiskedammer. I tillegg er det i enkelte vann eller vassdrag gjort ytterligere unntak fra bestemmelsene. Dette gjelder vann der barns rett til gratis fiske vil være til vesentlig skade for fiskekulturarbeidet eller rettighetshavers fiske. Fylkesmannen kan i slike områder etter søknad begrense slikt fiske, og informerer om dette gjennom en plakat.

Topp